Menu Close

(7.20) Học khu có nên cung cấp hỗ trợ và trợ giúp cho giáo viên giáo dục phổ thông, giáo viên giáo dục đặc biệt hoặc nhân viên khác hỗ trợ con tôi không?

(7.20) Học khu có nên cung cấp hỗ trợ và trợ giúp cho giáo viên giáo dục phổ thông, giáo viên giáo dục đặc biệt hoặc nhân viên khác hỗ trợ con tôi không?

CDE và các học khu địa phương có trách nhiệm chung nhằm đảm bảo rằng cả nhân viên giáo dục thông thường và giáo dục đặc biệt đều được chuẩn bị đầy đủ để cung cấp sự hướng dẫn cho học sinh giáo dục đặc biệt. Trên thực tế, luật pháp yêu cầu rằng IEP phải có tuyên bố về “sự hỗ trợ dành cho các nhân viên nhà trường” để cho phép họ giảng dạy học sinh trong môi trường ít hạn chế nhất. Tuyên bố này cần được dựa trên sự hỗ trợ mà nhân viên nhà trường cần để thực hiện IEP của con quý vị.  Phụ huynh nên bao gồm nhu cầu dịch vụ này như là một phần của thông tin đầu vào của phụ huynh cho nhóm IEP. 

[34 C.F.R. Sec. 300.320(a)(4)(iii); Cal. Ed. Code Sec. 56345(a)(4)].

Những “hỗ trợ” này có thể bao gồm đào tạo tại chức cho các giáo viên giáo dục thông thường, giáo dục đặc biệt và các nhân viên hỗ trợ khác phục vụ học sinh giáo dục đặc biệt. Chương trình này nên bao gồm thông tin về các phương thức thực hành giáo dục mới nhất cũng như đào tạo chung cho nhân viên nhà trường và phụ huynh. [Cal. Ed. Code Secs. 56001(o), 56240, 56241 & 56243.]