Menu Close

(7.24) Điều gì sẽ xảy ra nếu học khu nói với tôi rằng con tôi chỉ có thể nhận các dịch vụ liên quan nếu con tôi theo học ở cơ sở tách biệt?

(7.24) Điều gì sẽ xảy ra nếu học khu nói với tôi rằng con tôi chỉ có thể nhận các dịch vụ liên quan nếu con tôi theo học ở cơ sở tách biệt?

Học khu không thể sử dụng địa điểm hoặc khả năng cung cấp của các dịch vụ liên quan để biện minh cho việc xếp trẻ vào cơ sở tách biệt. Học khu có trách nhiệm cung cấp các dịch vụ liên quan cần thiết phù hợp cho từng học sinh trong môi trường ít hạn chế nhất. [34 C.F.R. Sec. 300.116.]