Menu Close

(7.29) Phụ huynh đóng vai trò gì trong việc xác định việc xếp lớp học của trẻ?

(7.29) Phụ huynh đóng vai trò gì trong việc xác định việc xếp lớp học của trẻ?

Phụ huynh phải là thành viên của bất kỳ nhóm nào đưa ra quyết định xếp lớp giáo dục đặc biệt. [20 U.S.C. Sec. 1414(e); 34 C.F.R. sec. 300.327.] Ngoài ra, nhóm (bao gồm cả phụ huynh) đưa ra quyết định xếp lớp phải được định hướng theo yêu cầu rằng các lớp học đặc biệt, việc học riêng hoặc đưa trẻ khuyết tật khác ra khỏi các lớp học chung chỉ xảy ra nếu tính chất hoặc sự nghiêm trọng của tình trạng khuyết tật đến mức chương trình giáo dục đó (với các hỗ trợ và dịch vụ bổ sung) không thể đạt được một cách thỏa đáng trong môi trường giáo dục phổ thông. [34 C.F.R. Sec. 300.114(a)(2)(ii); Cal. Ed. Code Sec. 56342(b).]