Menu Close

(7.12) Khi phát triển IEP của con tôi, bằng cách nào tôi có thể đưa vào IEP các dịch vụ và việc xếp lớp trong môi trường ít hạn chế nhất? Làm thế nào để nhóm IEP có thể viết ra điều này một cách cụ thể?

(7.12) Khi phát triển IEP của con tôi, bằng cách nào tôi có thể đưa vào IEP các dịch vụ và việc xếp lớp trong môi trường ít hạn chế nhất? Làm thế nào để nhóm IEP có thể viết ra điều này một cách cụ thể?

Luật liên bang yêu cầu học sinh giáo dục đặc biệt được tiếp cận và hưởng lợi từ chương trình giáo dục phổ thông.  Tất cả các nội dung chính của IEP nên tập trung vào việc giúp học sinh giáo dục đặc biệt tham gia vào chương trình giảng dạy chung, các hoạt động ngoại khóa/học thêm và bài kiểm tra thành tích hoặc tương tác xã hội phù hợp trong môi trường giáo dục phổ thông:

(1)   Tuyên bố về mức năng lực học tập hiện tại của học sinh trong IEP phải có mô tả về mức độ ảnh hưởng của tình trạng khuyết tật đến sự tham gia và sự tiến bộ của trẻ trong chương trình giảng dạy chung (nghĩa là cùng một chương trình giảng dạy như cho trẻ không bị khuyết tật) và khả năng tham gia của trẻ vào các hoạt động ngoại khóa và phi học thuật khác. [34 C.F.R. Sec. 300,320(a)(1).]

(2)   Tuyên bố về mục đích và tiêu chuẩn/mục tiêu (mục đích) trong IEP phải liên quan đến việc đáp ứng nhu cầu của học sinh do tình trạng khuyết tật và cho phép trẻ tham gia và tiến bộ trong chương trình giảng dạy chung. [34 C.F.R. Sec. 300.320(a)(2)(i)(A).]

(3)   Dịch vụ giáo dục đặc biệt và các dịch vụ liên quan cũng như các hỗ trợ và dịch vụ bổ sung được liệt kê trong IEP phải được cung cấp để cho phép học sinh tham gia và tiến bộ trong chương trình giảng dạy chung và tham gia các hoạt động ngoại khóa và các hoạt động phi học thuật khác. [34 C.F.R. Sec. 300.320(a)(4)(ii).]

(4)   IEP cũng phải có một tuyên bố về bất kỳ sửa đổi cá nhân nào được sử dụng trong việc thực hiện các thẩm định của tiểu bang hoặc toàn học khu về thành tích của học sinh. [34 C.F.R. Sec. 300.320(a)(6)(i).]

Các mục tiêu dựa trên chương trình giảng dạy chung không nhất thiết yêu cầu sự thành thạo trong môn học hay thậm chí hoàn thành mọi nhiệm vụ hoặc hoạt động. Một mục tiêu có thể chỉ yêu cầu học một phần hoặc thực hiện một vài bước đầu tiên của một kỹ năng mà học sinh không bị khuyết tật có thể tiếp tục hoàn thành. Yếu tố quan trọng trong việc phân tích sự phù hợp của việc xếp lớp có thể là mức độ tham gia vào các hoạt động của lớp học liên quan. Ngoài ra, các mục tiêu yêu cầu các hoạt động hòa nhập là một phương thức khác để đảm bảo sự hòa nhập. Mục tiêu có thể là:  “Sandra sẽ tham gia chơi thể thao đồng đội với các bạn bè không bị khuyết tật ba lần mỗi tuần trong 45 phút cho mỗi hoạt động”. Những mục tiêu này đảm bảo cho con quý vị tiếp xúc thường xuyên với trẻ không bị khuyết tật.

Học thuật không phải là thước đo duy nhất của lợi ích giáo dục. [Holland, 786 F. Supp. at 878.] Học sinh khuyết tật sẽ có lợi thế hơn đối với môi trường hòa nhập hoặc sắp xếp vào lớp học thông thường, nếu IEP của trẻ bao gồm các mục đích và tiêu chuẩn/mục tiêu liên quan đến chương trình giảng dạy được sử dụng trong môi trường mong muốn.

Vụ Holland cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của các lợi ích phi học thuật có được từ việc sắp xếp vào lớp học thông thường cho học sinh khuyết tật. Vì tầm quan trọng mà tòa án trong vụ Holland đã đặt vào các lợi ích phi học thuật, IEP cũng nên bao gồm thông tin cũng như mục đích và tiêu chuẩn/mục tiêu liên quan đến lợi ích phi học thuật của việc xếp lớp hòa nhập. Những lợi ích đối với học sinh khuyết tật đó có thể bao gồm các hình mẫu ngôn ngữ và hành vi, lòng tự trọng được cải thiện và động lực học tập được gia tăng hoặc các kỹ năng xã hội được cải thiện.

Nếu có thể, quý vị nên gặp giáo viên của con quý vị trước cuộc họp IEP hoặc đánh giá hàng năm. Tại cuộc họp, quý vị và giáo viên có thể xác định những ưu tiên cho các mục tiêu, thảo luận về các lựa chọn để hòa nhập và/hoặc lồng ghép và đạt được sự đồng thuận về các ưu tiên giáo dục. Điều này có thể giúp quý vị nêu rõ các ưu tiên của mình tại cuộc họp IEP và là một cách tích cực để phát triển các mục tiêu.

Luật liên bang yêu cầu giáo viên giáo dục thông thường tham dự mọi cuộc họp IEP cho bất kỳ đứa trẻ nào đang hoặc có thể tham gia vào môi trường giáo dục thông thường. [34 Sec. 300.321(a)(2).] Quý vị nên gặp giáo viên này cũng như bất kỳ giáo viên giáo dục đặc biệt nào của con quý vị để cung cấp cho quý vị ý tưởng và thông tin về những mục tiêu quý vị có thể yêu cầu trong cuộc họp IEP. Ngoài ra, quý vị nên hỏi thông tin về bất kỳ dịch vụ đặc biệt hoặc liên quan nào, chẳng hạn như dịch vụ bổ sung, dịch vụ hành vi và nhân viên hỗ trợ mà con quý vị có thể cần. Cuộc họp này cũng là cơ hội để đề xuất với các giáo viên rằng họ nên bắt đầu xem xét sửa đổi chương trình cho con quý vị hoặc hỗ trợ mà họ sẽ cần để giảng dạy cho con quý vị một cách thích hợp. [34 C.F.R. Sec. 300.320(a)(4).]

Luật pháp tiểu bang đặc biệt yêu cầu rằng “[nhóm IEP] phải ghi lại lý do xếp lớp vào một môi trường khác ngoài trường học và lớp học của học sinh, nơi trẻ sẽ theo học nếu không bị khuyết tật. Tài liệu này sẽ chỉ ra lý do tại sao tình trạng khuyết tật của học sinh lại khiến cho nhu cầu của trẻ không được đáp ứng trong một môi trường ít hạn chế hơn ngay cả khi sử dụng các hỗ trợ và dịch vụ bổ sung”. [5 C.C.R. Sec. 3042(b).]

Ngoài ra, luật liên bang và tiểu bang yêu cầu rằng IEP bao gồm tuyên bố về phạm vi mà học sinh sẽ không tham gia với trẻ không bị khuyết tật trong lớp học thông thường và trong các hoạt động ngoại khóa và phi học thuật. [20 U.S.C. Sec. 1414(d)(1)(A)(i)(V); 34 C.F.R. 300.320(a)(5).]

Hơn nữa, quý vị có thể ghi lại sự tham gia với bạn bè không bị khuyết tật của con quý vị bằng cách liệt kê các lớp học cụ thể (như nghiên cứu xã hội, nghệ thuật ngôn ngữ, âm nhạc, nghệ thuật trực quan hoặc khoa học máy tính) hoặc các hoạt động cụ thể (như buổi tập trung, ăn trưa, nghỉ giải lao và hoạt động vòng tròn với bạn bè không bị khuyết tật) trong IEP. Quý vị cũng có thể cho con quý vị tham gia vào hệ thống “bạn bè thân thiết”.  Một người bạn thân thiết là người bạn không bị khuyết tật, người sẽ hỗ trợ cho con quý vị trong hoặc ngoài lớp học trong các hoạt động nhất định. Mục tiêu của hệ thống bạn bè thân thiết là thúc đẩy sự tương tác và tình bạn. Quý vị cũng nên ghi lại sự hỗ trợ này trong IEP.

Xét về mặt hòa nhập, quý vị có thể đưa vào việc tiếp xúc với bạn bè giáo dục phổ thông như là một phần của các mục tiêu cụ thể. Đây sẽ là thành phần của các tình trạng hoặc môi trường được mô tả trong mục tiêu. Ví dụ:

(1)  Ricardo sẽ sử dụng ký hiệu “xin chào” để chào bạn bè không bị khuyết tật vào bữa trưa và trên sân chơi mỗi ngày;

(2)  Denise sẽ tham gia vào các trò chơi có cấu trúc với một bạn dạy kèm không bị khuyết tật từ một lớp khác ba lần mỗi tuần trong thời gian nghỉ ngơi sau bữa trưa; hoặc

(3)  Ying-Lee sẽ bắt đầu chương trình tự ăn bằng cách xúc thức ăn trong bữa trưa, với sự hiện diện của một bạn không bị khuyết tật.

Hòa nhập có thể và nên được tích hợp vào các mục tiêu trong các lĩnh vực kỹ năng (giao tiếp, vận động, xã hội) và chức năng (nghề nghiệp, giải trí, việc nhà, cộng đồng). Việc tiếp xúc với học sinh không khuyết tật và học sinh bị khuyết tật ít nghiêm trọng hơn ở trường học có thể xảy ra trong các giai đoạn như hướng dẫn kỹ năng cộng đồng, chuẩn bị thức ăn và bữa trưa, đào tạo kỹ năng nghề nghiệp, v.v.

Xét về mặt lồng ghép hoặc hòa nhập hoàn toàn, học sinh có thể tham gia vào các lớp có chương trình thông thường hoặc lớp học thông thường có quyền yêu cầu điều chỉnh, sửa đổi, hỗ trợ hoặc dịch vụ bổ sung trong lớp học thông thường đó để học. Những điều này phải được ghi cụ thể vào IEP của con quý vị. [34 C.F.R. Sec. 300.320(a)(4).]

IEP nên mô tả cụ thể việc xếp lớp trong LRE. Điều này có thể được ghi trong mục xếp lớp, trong mục ghi chú hoặc trong phần phụ lục đính kèm với IEP. Một số ví dụ về tuyên bố xếp lớp là:

(1)  Xếp lớp vào một lớp học ban ngày đặc biệt (special day class, SDC) trong một cơ sở trường học thông thường phù hợp với lứa tuổi với các cơ hội hòa nhập và lồng ghép hàng ngày;

(2)  Xếp lớp vào chương trình mầm non lồng ghép hoàn toàn được các giáo viên giáo dục đặc biệt và thông thường giảng dạy theo nhóm;

(3)  Xếp lớp vào chương trình chuyên gia nguồn lực (resource specialist program, RSP) trong 30% ngày học. Được lồng ghép đối với nghiên cứu xã hội, toán, máy tính và tất cả các lớp học phi học thuật có hàng ghế đầu và kiểm tra miệng ở tất cả các lớp;

(4)  Xếp lớp tại SDC của Trường Tiểu Học Rosa Parks với sự hỗ trợ lồng ghép đối với âm nhạc, nghệ thuật, tiết chủ nhiệm và bữa trưa;

(5)  Xếp lớp trong SDC tại Trường Trung Học César Chávez với chương trình hòa nhập và dựa trên cộng đồng như được quy định trong IEP; hoặc

(6)  Xếp lớp hòa nhập hoàn toàn trong lớp học giáo dục thông thường lớp một có người trợ giúp hướng dẫn toàn thời gian.

Để biết thêm hướng dẫn, hãy xem Phần Phụ Lục, Phụ Lục O, Các Chỉ Báo của Chương Trình Hòa Nhập Hoàn Toàn cho Học Sinh Khuyết Tật.