Menu Close

(7.9) Nếu con tôi không được xếp vào lớp học thông thường, học khu có bất kỳ nghĩa vụ nào về LRE liên quan đến chương trình giáo dục của con tôi không?

(7.9) Nếu con tôi không được xếp vào lớp học thông thường, học khu có bất kỳ nghĩa vụ nào về LRE liên quan đến chương trình giáo dục của con tôi không?

Mặc dù học sinh có thể không được xếp vào lớp học thông thường, học khu vẫn phải thực hiện các bước nhằm tối đa hóa cơ hội để trẻ tương tác với bạn bè không bị khuyết tật ở phạm vi phù hợp với nhu cầu của trẻ. Khi học khu đề xuất xếp lớp không phải là lớp học thông thường, học khu phải cung cấp thông báo bằng văn bản cho phụ huynh giải thích các lựa chọn xếp lớp đã được xem xét và lý do từ chối các lựa chọn đó. [34 C.F.R. Sec.300.503.] Nhóm IEP phải ghi lại lý do xếp lớp vào môi trường khác ngoài trường học và lớp học của học sinh, nơi trẻ sẽ theo học nếu không bị khuyết tật. Tài liệu này phải chỉ rõ hơn lý do tại sao tình trạng khuyết tật của học sinh khiến cho nhu cầu của trẻ không được đáp ứng trong môi trường ít hạn chế hơn ngay cả khi sử dụng các hỗ trợ và dịch vụ bổ sung. [5 C.C.R. Sec. 3042(b).]