Menu Close

(7.7) 7. Học khu có phải cân nhắc sử dụng các hỗ trợ và dịch vụ bổ sung trong lớp học thông thường để giải quyết hành vi gây rối của con tôi trước khi đưa con tôi vào một môi trường hạn chế hơn không?

(7.7) 7. Học khu có phải cân nhắc sử dụng các hỗ trợ và dịch vụ bổ sung trong lớp học thông thường để giải quyết hành vi gây rối của con tôi trước khi đưa con tôi vào một môi trường hạn chế hơn không?

Có. Trước khi xác định rằng một học sinh giáo dục đặc biệt sẽ gây rối đến mức trẻ làm suy giảm đáng kể đến việc học của các học sinh khác, học khu phải xem xét đầy đủ các hỗ trợ và dịch vụ bổ sung có thể được cung cấp cho học sinh trong môi trường giáo dục thông thường để phù hợp với nhu cầu đặc biệt của trẻ. Tòa án trong vụ Sacramento City Unified School District v. Holland đã tuyên bố rằng:

“Khi đánh giá gánh nặng phát sinh khi đưa trẻ khuyết tật vào lớp học thông thường, học khu phải xem xét tất cả các phương thức hợp lý để giảm thiểu các yêu cầu đối với giáo viên: Một trẻ khuyết tật chỉ đơn thuần đòi hỏi sự chú ý của giáo viên nhiều hơn hầu hết những trẻ khác không có khả năng gây rối đến mức làm suy giảm đáng kể việc học những trẻ khác. Khi cân nhắc yếu tố này, học khu phải ghi nhớ nghĩa vụ của mình trong việc xem xét các hỗ trợ và dịch vụ bổ sung mà có thể đáp ứng nhu cầu cần được chú ý thêm của trẻ khuyết tật. Yếu tố này chỉ ảnh hưởng đến việc đưa trẻ khuyết tật vào chương trình giáo dục thông thường nếu sau khi thực hiện tất cả các bước hợp lý để giảm bớt gánh nặng cho giáo viên, những trẻ khác trong lớp vẫn sẽ bị mất đi sự chú ý của giáo viên”. [786 F. Supp. 874 (E.D. Cal. 1992).]

Luật liên bang yêu cầu nhóm IEP xem xét các chiến lược can thiệp hành vi cho bất kỳ học sinh khuyết tật nào có hành vi cản trở việc học của học sinh đó hoặc của người khác. [20 U.S.C. Sec. 1414(d)(3)(B)(i); 34 C.F.R. Sec. 300.324(a)(2)(i).]