Menu Close

(7.6) Học khu nói với tôi rằng con tôi có thể không được hòa nhập vì con tôi không thể hưởng lợi về mặt học thuật từ việc hướng dẫn ở lớp học thông thường. Điều này có đúng không?

(7.6) Học khu nói với tôi rằng con tôi có thể không được hòa nhập vì con tôi không thể hưởng lợi về mặt học thuật từ việc hướng dẫn ở lớp học thông thường. Điều này có đúng không?

Không. Tòa án trong vụ Holland lưu ý rằng việc lồng ghép đòi hỏi phải giáo dục học sinh khuyết tật trong lớp học thông thường nếu trẻ có thể nhận được chương trình giáo dục thỏa đáng ở đó. Tòa án xem xét liệu các mục đích và mục tiêu trong IEP của học sinh có thể được đáp ứng ở lớp học với một số sửa đổi chương trình giảng dạy, hoặc bằng cách cung cấp các hỗ trợ và dịch vụ bổ sung hay không. Học khu trong vụ Holland cho rằng học sinh nên được xác định là không phù hợp cho việc xếp lớp vào lớp học thông thường nếu việc xếp lớp như vậy sẽ yêu cầu sửa đổi đáng kể chương trình giảng dạy thông thường. Tòa án đã bác bỏ điều này và nhận thấy rằng các học sinh giáo dục đặc biệt có thể yêu cầu và được hưởng các sửa đổi chương trình giảng dạy đáng kể nhằm tạo điều kiện cho trẻ hưởng lợi từ việc xếp lớp thông thường. Tòa án tuyên bố rằng “việc sửa đổi chương trình giảng dạy cho trẻ khuyết tật, thậm chí sửa đổi đáng kể, cũng không có tác động đáng kể đối với chính sự sửa đổi đó. Trong quy định của IDEA đối với quy trình IEP, IDEA dự tính rằng chương trình học có thể được sửa đổi để phù hợp với nhu cầu cá nhân của trẻ khuyết tật”. [Holland, 786 F. Supp. at 879-880.]

Một quyết định khác của tòa phúc thẩm liên bang có nhận xét sau đây về “lợi ích học tập”:

[IDEA] không yêu cầu các tiểu bang cung cấp trải nghiệm giáo dục tương tự cho trẻ khuyết tật như thường được cung cấp cho trẻ không bị khuyết tật… Ngược lại, các tiểu bang phải giải quyết các nhu cầu đặc biệt của trẻ khuyết tật, nhận ra rằng trẻ có thể được hưởng lợi từ chương trình giáo dục trong lớp học thông thường khác với các học sinh khác… Nói tóm lại, việc trẻ khuyết tật sẽ học hỏi theo cách khác từ chương trình giáo dục trong lớp học thông thường không biện minh cho việc bị đưa ra khỏi môi trường đó. [Oberti v. Board of Education, 995 F.2d 1204 (3rd Cir. 1993).]