Menu Close

(7.16) Học sinh không bị khuyết tật cũng có thể được hưởng lợi từ các dịch vụ cung cấp cho học sinh khuyết tật trong lớp học giáo dục phổ thông phải không?

(7.16) Học sinh không bị khuyết tật cũng có thể được hưởng lợi từ các dịch vụ cung cấp cho học sinh khuyết tật trong lớp học giáo dục phổ thông phải không?

Có. IDEA đặc biệt cho phép các quỹ giáo dục đặc biệt của liên bang cung cấp cho các học khu được sử dụng “cho các chi phí giáo dục đặc biệt và các dịch vụ liên quan, cũng như các hỗ trợ và dịch vụ bổ sung được cung cấp trong lớp học thông thường hoặc các môi trường khác liên quan đến giáo dục cho trẻ khuyết tật phù hợp với IEP của trẻ, ngay cả khi một hoặc nhiều trẻ không bị khuyết tật được hưởng lợi từ các dịch vụ đó”. [20 U.S.C. Sec. 1413(a)(4); 34 C.F.R. Sec. 300.208(a)(1).] Điều này có nghĩa là học khu không thể từ chối cung cấp người trợ giúp/thiết bị hướng dẫn hoặc hành vi với lý do học sinh không bị khuyết tật cũng có thể được hưởng lợi, hoặc tận dụng, người trợ giúp hoặc thiết bị.