Menu Close

(7.23) Bằng cách nào tôi có thể đảm bảo được rằng học khu của con tôi có mô hình hiệu quả về các dịch vụ hòa nhập dành cho tất cả học sinh khuyết tật?

(7.23) Bằng cách nào tôi có thể đảm bảo được rằng học khu của con tôi có mô hình hiệu quả về các dịch vụ hòa nhập dành cho tất cả học sinh khuyết tật?

Quý vị có thể thực hiện một số hành động. Ví dụ: quý vị có thể liên hệ với  Ủy Ban Cố Vấn Cộng Đồng (Community Advisory Committee, CAC). Các ủy ban được tiểu bang ủy quyền này, bao gồm phụ huynh, thành viên cộng đồng, nhân viên học khu và nhân viên cơ quan công, có mặt trong mỗi SELPA. [Cal. Ed. Code Secs. 56190 – 56194.] Hãy hỏi CAC về cách kế hoạch giáo dục đặc biệt địa phương giải quyết việc hòa nhập, những lựa chọn nào hiện có, cách CAC dự định tham gia và/hoặc giám sát việc lập kế hoạch hòa nhập, v.v. CAC có thể muốn sắp xếp để có được phần trình bày thông tin từ các học khu lân cận, phụ huynh hoặc nhóm đại học có liên quan với các chương trình hòa nhập song song. Họ cũng có thể muốn lên lịch một phiên họp với ban quản lý của mình về việc phát triển kế hoạch địa phương.

Một số học khu và SELPA có lực lượng đặc nhiệm về hòa nhập (bao gồm phụ huynh, thành viên CAC, giáo viên, nhân viên dịch vụ liên quan, quản trị viên giáo dục thông thường và đặc biệt, các thành viên cộng đồng quan tâm có khuyết tật hoặc không khuyết tật, trung tâm khu vực, đại diện nhóm biện hộ, v.v.) mà đã phát triển nỗ lực lập kế hoạch hợp tác với mục tiêu hòa nhập hiệu quả.

Phụ huynh và giáo viên cũng giúp học khu đánh giá các cơ sở trường học tiềm năng để hòa nhập trong tương lai. Cuối cùng, một số học khu/hạt đã xây dựng ủy ban chính sách giáo dục về hòa nhập, hòa nhập hoàn toàn và lồng ghép theo yêu cầu của CAC và/hoặc ban quản lý nhà trường của họ. Chính sách của ủy ban có thể đem lại hiệu quả cao trong việc phát triển quá trình hòa nhập.

Việc hòa nhập đòi hỏi lập kế hoạch và có kết cấu cẩn thận. Cần phải có nhóm lập kế hoạch hợp tác hoặc lực lượng đặc nhiệm đại diện cho toàn bộ các khu vực. Nếu học khu của quý vị không hợp tác trong việc phát triển các dịch vụ hòa nhập hoặc từ chối ghi thông tin hòa nhập vào IEP của con quý vị, quý vị có thể nộp đơn khiếu nại về tuân thủ hoặc áp dụng các thủ tục pháp lý được thiết lập thông qua luật tiểu bang và liên bang. Xem Chương 6, Thông Tin về Thủ Tục Pháp Lý /Tuân Thủ.