Menu Close

(7.19) Nghĩa vụ của nhân viên giáo dục thông thường trong việc cung cấp các cơ hội hòa nhập, hòa nhập hoàn toàn và lồng ghép là gì?

(7.19) Nghĩa vụ của nhân viên giáo dục thông thường trong việc cung cấp các cơ hội hòa nhập, hòa nhập hoàn toàn và lồng ghép là gì?

Luật giáo dục đặc biệt yêu cầu IEP quy định các hỗ trợ và dịch vụ bổ sung cần thiết để đảm bảo sự tham gia của học sinh trong chương trình giáo dục thông thường. [20 U.S.C. Sec. 1414(d)(1)(A)(i)(IV).]

IEP áp dụng cho bất kỳ lớp học hoặc hoạt động ngoại khóa nào mà học sinh có thể tham gia. [34 C.F.R. Secs. 300.117 & 300.320(a)(4)(ii).] Ví dụ: khoa học, địa lý, giáo dục thể chất, nghệ thuật, âm nhạc và giáo dục nghề nghiệp, tất cả các môn này đều hội đủ điều kiện cho các sửa đổi trong IEP và các dịch vụ hỗ trợ giáo dục khác.  

IEP của mỗi học sinh phải được cung cấp cho tất cả giáo viên cũng như các nhân viên khác chịu trách nhiệm thực hiện và mỗi người phải được thông báo về trách nhiệm cụ thể liên quan đến việc thực hiện IEP và các hỗ trợ cụ thể phải được cung cấp cho học sinh. [34 C.F.R. Sec. 300.323(d).]

Ngoài ra, nhóm IEP phải bao gồm ít nhất một giáo viên giáo dục thông thường của học sinh, nếu học sinh đó đang, hoặc có thể tham gia vào chương trình trong giáo dục phổ thông. [20 U.S.C. Sec. 1414(d)(1)(B)(ii); 34 C.F.R. Sec. 300.321(a)(2).] Ở phạm vi phù hợp, giáo viên giáo dục thông thường phải tham gia vào việc phát triển IEP, bao gồm xác định các can thiệp và chiến lược hành vi tích cực phù hợp, các hỗ trợ và dịch vụ bổ sung, sửa đổi chương trình và hỗ trợ cho nhân viên nhà trường trong việc cung cấp các hỗ trợ, dịch vụ và sửa đổi này. [20 U.S.C. Sec. 1414(d)(3)(C); 34 C.F.R. Sec. 300.324(a)(3).] Giáo viên giáo dục thông thường cũng phải tham gia vào việc đánh giá và sửa đổi IEP. [20 U.S.C. Sec. 1414(d)(4)(B).] Ngoài ra, tại mỗi cuộc họp IEP, học khu phải có đại diện là nhân viên nhà trường mà am hiểu về chương trình giảng dạy chung và về sự sẵn có của các nguồn lực trong học khu. [20 U.S.C. Sec. 1414(d)(1)(B)(iv); 34 C.F.R. Sec. 300.321(a)(4).]

Để đảm bảo sự hợp tác giữa các chương trình giáo dục thông thường và đặc biệt, việc đào tạo và hỗ trợ đầy đủ phải được cung cấp cho nhân viên giáo dục thông thường có liên quan đến nhu cầu của con quý vị. Quý vị có thể thúc giục giáo viên giáo dục thông thường của con quý vị giúp soạn thảo IEP bằng cách nói lên nhu cầu của trẻ về các sửa đổi và dịch vụ hỗ trợ. Ngoài ra, Sở Giáo Dục Tiểu Bang (State Department of Education) phải cung cấp hỗ trợ kỹ thuật và đào tạo trong việc thực hiện yêu cầu về LRE, cũng như giám sát liên tục, đối với học khu địa phương. [34 C.F.R. Secs. 300.119 & 300.120.]