Menu Close

(7.21) Điều gì sẽ xảy ra nếu không có giáo viên giáo dục thông thường sẵn sàng hoặc phù hợp để dạy con tôi?

(7.21) Điều gì sẽ xảy ra nếu không có giáo viên giáo dục thông thường sẵn sàng hoặc phù hợp để dạy con tôi?

Việc thiếu nhân sự hoặc nguồn lực phù hợp không làm giảm bớt nghĩa vụ giáo dục của học khu đối với việc giáo dục trẻ trong lớp học thông thường theo quyết định của nhóm IEP hoặc viên chức điều trần. Việc xếp học sinh vào lớp học thông thường dựa trên năng lực của giáo viên được cho phép. Học khu có trách nhiệm chắc chắn đảm bảo đủ số lượng giáo viên giáo dục thông thường có trình độ (có sự giúp đỡ và hỗ trợ cần thiết) để cung cấp dịch vụ cho học sinh khuyết tật trong môi trường giáo dục thông thường. Học khu “không được đưa ra quyết định về xếp lớp dựa trên nhu cầu và nguồn lực sẵn có của [học khu], bao gồm những cân nhắc về ngân sách và khả năng của cơ quan công trong việc thuê và tuyển dụng nhân viên có trình độ”. [71 Fed. Reg. 46540, 46587 (Aug. 14, 2006).