Menu Close

(7.18) “LRE” có áp dụng cho học sinh trong các tổ chức công, cơ sở nội trú hoặc trường học ngoài công lập không?

(7.18) “LRE” có áp dụng cho học sinh trong các tổ chức công, cơ sở nội trú hoặc trường học ngoài công lập không?

Có. Ngay cả khi con quý vị cần nhận các dịch vụ tại trung tâm phát triển hoặc bệnh viện của tiểu bang, cơ sở nội trú hoặc trường học ngoài công lập, các cơ hội phù hợp để tham gia vào các chương trình và hoạt động giáo dục thông thường phải được cung cấp. Quyết định này cũng dựa trên nhu cầu cá nhân của học sinh như được ghi trong IEP của trẻ. [34 C.F.R. Sec. 300.118.] Trường Bán Công được yêu cầu phục vụ học sinh khuyết tật đang theo học các trường đó theo cách tương tự như những học sinh này sẽ được phục vụ trong các trường công lập khác. [20 U.S.C. Sec. 1413(a)(5); 34 C.F.R. Sec. 300.209.]