Menu Close

(7.5) Học khu có phải cung cấp hỗ trợ và dịch vụ để giúp con tôi hòa nhập không? Điều gì sẽ xảy ra nếu học khu nói rằng việc cung cấp các hỗ trợ và dịch vụ đó quá tốn kém?

(7.5) Học khu có phải cung cấp hỗ trợ và dịch vụ để giúp con tôi hòa nhập không? Điều gì sẽ xảy ra nếu học khu nói rằng việc cung cấp các hỗ trợ và dịch vụ đó quá tốn kém?

Học khu phải cung cấp các hỗ trợ và dịch vụ bổ sung để đáp ứng các nhu cầu giáo dục đặc biệt của học sinh khuyết tật trong các môi trường hòa nhập. Tòa án trong vụ Oberti v. Bd. of Educ. đã tuyên bố rằng học khu phải thực hiện các bước quan trọng để đưa học sinh khuyết tật vào trong các lớp học thông thường với các hỗ trợ và dịch vụ bổ sung. [789 F.Supp. at 1322.]

Trong một ý kiến khác của tòa phúc thẩm liên bang, Daniel R.R. v. El Paso Independent School District, tòa án đã tuyên bố:

[Pháp luật] không cho phép các tiểu bang chỉ thực hiện các hành động mang tính hình thức để đáp ứng cho học sinh khuyết tật; yêu cầu của luật pháp trong việc sửa đổi và bổ sung chương trình giáo dục thông thường ở phạm vi rộng. [874 F.2d at 1036 (5th Cir. 1989).] Một ý kiến khác của tòa án liên bang, Roncker v. Walter, bao gồm các tuyên bố sau về vấn đề LRE:

Trong trường hợp [một] cơ sở tách biệt được coi là cao cấp [về mặt học thuật], tòa án nên xác định liệu các dịch vụ làm cho việc xếp lớp trở nên cao cấp có thể được cung cấp một cách khả thi trong môi trường không tách biệt hay không. Nếu có thể, việc xếp lớp trong trường học tách biệt sẽ không phù hợp theo [luật].

Tòa án trong vụ Roncker cũng lưu ý rằng:

Chi phí là một yếu tố thích hợp cần xem xét vì sự chi tiêu quá mức cho một trẻ khuyết tật sẽ làm giảm đi chi phí dành cho những trẻ khuyết tật khác. Tuy nhiên, chi phí không phải lý do biện hộ, nếu học khu đã không sử dụng quỹ của mình để cung cấp sự duy trì liên tục các tùy chọn xếp lớp thay thế thích hợp cho trẻ khuyết tật. Việc cung cấp các tùy chọn xếp lớp thay thế như vậy có lợi cho tất cả trẻ em khuyết tật.

[700 F.2d at 1058 (6th Cir. 1983).]

Mặc dù tòa án trong vụ Holland quyết định rằng chi phí là một yếu tố cần cân nhắc trong việc xác định xếp lớp phù hợp cho trẻ, tòa án xác định rằng việc cung cấp nhân viên hỗ trợ hướng dẫn bán thời gian và thực hiện các sửa đổi chương trình học thuật sẽ không tốn kém hơn việc xếp lớp giáo dục đặc biệt. [Holland, 14 F.3d at 1402.]

Thiếu quỹ không phải là lý do hợp pháp để từ chối cung cấp các dịch vụ cần thiết, ngoại trừ khi chi phí có thể sẽ ảnh hưởng đáng kể đến chương trình giáo dục của các học sinh khác trong học khu.