Menu Close

(9.1) Các dịch vụ liên quan liên cơ quan là gì?

(9.1) Các dịch vụ liên quan liên cơ quan là gì?

Các dịch vụ liên quan đến liên cơ quan dành cho giáo dục đặc biệt đôi khi được gọi là các dịch vụ Dự Luật Quốc Hội (Assembly Bill, AB) 3632 hoặc các dịch vụ Bộ Luật Chính Quyền Chương 26.5. Tên gọi phổ biến nhất cho các dịch vụ này, AB 3632, sẽ được sử dụng trong chương này để chỉ mọi dịch vụ liên quan đến liên cơ quan. Năm 1986, Cơ Quan Lập Pháp California đã quyết định sử dụng các cơ quan của tiểu bang và hạt — ngoại trừ của học khu — để cung cấp một số dịch vụ liên quan nhằm tối đa hóa và điều phối tốt hơn các nguồn lực chung nhằm hỗ trợ học sinh khuyết tật.

Thay vì để học khu chịu trách nhiệm cho một số dịch vụ chăm sóc sức khỏe, Cơ Quan Lập Pháp quyết định ký kết thỏa thuận liên cơ quan với các cơ quan tiểu bang khác để cung cấp dịch vụ cho học sinh. Các dịch vụ chính liên quan đến liên cơ quan là trị liệu vật lý và nghề nghiệp (PT/OT), được cung cấp bởi Dịch Vụ Trẻ Em California (California Children’s Services, CCS).