Menu Close

(9.10) Những học sinh nào nhận được dịch vụ trị liệu nghề nghiệp hoặc vật lý trị liệu từ CCS?

(9.10) Những học sinh nào nhận được dịch vụ trị liệu nghề nghiệp hoặc vật lý trị liệu từ CCS?

Nếu, sau khi học khu đánh giá một học sinh, nhóm IEP nghi ngờ rằng học sinh đó có thể cần trị liệu nghề nghiệp hoặc vật lý trị liệu vì cả lý do y tế và giáo dục, nhóm có thể sẽ giới thiệu học sinh đến CCS để thực hiện thẩm định OT hoặc PT. [Cal. Gov. Code Secs. 7572(a) & 7575(a)(1).] Chỉ những học sinh được xét thấy cần một trong những trị liệu này vì lý do y tế mới nhận được dịch vụ từ CCS. Nếu nhóm IEP không cho rằng trị liệu là cần thiết về mặt y tế hoặc nếu CCS không cho rằng học sinh cần trị liệu vì lý do y tế, học sinh sẽ nhận được trị liệu từ học khu nếu cần thiết về mặt giáo dục.  Cả CCS và học khu phải thực hiện các thẩm định phù hợp trước khi đề xuất hoặc từ chối dịch vụ OT/PT. [Cal. Gov. Code Sec. 7575(a)(2).]

Sự cần thiết về y tế nghĩa là trị liệu rất cần thiết để đạt được hoặc ngăn ngừa mất thêm các kỹ năng hoạt động hoặc giảm tỷ lệ mắc và mức độ nghiêm trọng của khuyết tật thể chất. [2 C.C.R. Sec. 60300(n).] Không chỉ cần trị liệu vì lý do y tế, con quý vị còn phải đáp ứng yêu cầu về tình trạng y tế hội đủ điều kiện của CCS. Các tình trạng phổ biến nhất của học sinh giáo dục đặc biệt là: bại não, các bệnh thần kinh cơ gây yếu và teo cơ, như bại liệt, bệnh nhược cơ, bệnh loạn dưỡng cơ và các bệnh cơ xương khớp mạn tính, dị dạng hoặc chấn thương, như bệnh xương thủy tinh, chứng co cứng khớp, thấp khớp, cắt cụt và co cứng do bỏng. [2 C.C.R. Sec. 60300(j).] Những tình trạng khác hội đủ điều kiện nhận điều trị OT hoặc PT của CCS được liệt kê trong các quy định. [22 C.C.R. Secs. 41515.1 and following.]

Trọng tâm trong thẩm định của CCS sẽ là giải quyết những thiếu sót về kỹ năng sống hoặc hạn chế về thể chất, không nhất thiết tập trung vào các nhiệm vụ học tập hoặc giáo dục khác. Đối với một số học sinh giáo dục đặc biệt, những kỹ năng và nhiệm vụ này có thể thường trùng lặp. Điều quan trọng là trước tiên cần thẩm định rồi sau đó thảo luận những kỹ năng trùng lặp này trong cuộc họp IEP để nhóm IEP, bao gồm cả CCS, có thể phát triển các mục tiêu và mục đích/tiêu chuẩn phù hợp hàng năm.

Luật giáo dục đặc biệt của liên bang và tiểu bang có tiêu chí đủ điều kiện cho OT/PT rộng hơn so với CCS. Theo tiêu chuẩn được gọi là “sự cần thiết về giáo dục”, OT/PT sẽ được cung cấp khi cần thiết để giúp học sinh “hưởng lợi từ giáo dục đặc biệt”. [34 C.F.R. Sec. 300.34(a).] Vật lý trị liệu được luật liên bang định nghĩa là các dịch vụ do chuyên gia vật lý trị liệu đủ điều kiện cung cấp. [34 C.F.R. Sec. 300.34(c)(9).] Trị liệu nghề nghiệp được luật liên bang định nghĩa là các dịch vụ do chuyên gia trị liệu nghề nghiệp đủ điều kiện cung cấp và bao gồm việc cải thiện, phát triển hoặc khôi phục các chức năng bị suy yếu hoặc bị mất do bệnh tật, chấn thương hoặc thiếu hụt; cải thiện khả năng thực hiện các công việc hoạt động độc lập nếu các chức năng bị suy yếu hoặc bị mất; và thông qua can thiệp sớm, phòng ngừa tình trạng suy yếu hoặc mất chức năng ban đầu hoặc sau này. [34 C.F.R. Sec. 300.34(c)(6).]