Menu Close

(9.18) Sắp xếp nội trú theo lệnh của tòa án cho con tôi khác với sắp xếp thông qua IEP như thế nào?

(9.18) Sắp xếp nội trú theo lệnh của tòa án cho con tôi khác với sắp xếp thông qua IEP như thế nào?

Nếu con quý vị là người phụ thuộc hoặc người được bảo trợ của tòa án thì tòa án, chứ không phải quý vị, sẽ đưa ra quyết định sắp xếp con quý vị ở đâu. Tòa án, theo quyết định của mình, có thể cho phép quý vị duy trì các quyền giáo dục để quý vị có thể tham gia quy trình IEP tại địa điểm nội trú nếu con quý vị đang tham gia chương trình giáo dục đặc biệt. Là một phần trong quy trình phụ thuộc, quý vị có thể mất quyền của cha mẹ trong suốt thời gian sắp xếp.

Có sự khác biệt quan trọng về trách nhiệm tài chính đối với chi phí sắp xếp. Phụ huynh được miễn chi phí sắp xếp thông qua quy trình IEP. Tòa án chịu trách nhiệm thanh toán chi phí sắp xếp theo lệnh của tòa án. Tuy nhiên, tòa án phải yêu cầu bồi hoàn từ phụ huynh dưới hình thức lệnh hỗ trợ dựa trên quyết định của tòa án về khả năng thanh toán của phụ huynh. [Cal. Welf. & Inst. Code Sec. 903.] Điều này có thể dẫn đến gánh nặng tài chính đáng kể cho bất kỳ phụ huynh nào, trừ khi thu nhập của gia đình ở mức tối thiểu. Nếu sắp xếp nội trú là cần thiết cho mục đích giáo dục, những hành động này sẽ vi phạm yêu cầu “miễn phí” của luật liên bang. [20 U.S.C. Sec. 1401(9)(A) and 1401(29).]

Nếu con quý vị được sắp xếp điều trị nội trú thông qua quy trình IEP, quý vị sẽ được hưởng tất cả các quyền và biện pháp bảo vệ dành cho học sinh và phụ huynh được đảm bảo theo luật.  Nếu không có sự phê duyệt hoặc chấp thuận bằng văn bản của quý vị, con quý vị sẽ không được cung cấp bất kỳ sắp xếp hay dịch vụ nào.

Trách nhiệm thực hiện IEP của một đứa trẻ được tòa sắp xếp thuộc về học khu nơi trẻ được sắp xếp, không phải học khu nơi phụ huynh cư trú. Trách nhiệm đối với trẻ được sắp xếp thông qua IEP thuộc về học khu thực hiện sắp xếp, thường là học khu và/hoặc hạt nơi phụ huynh cư trú.