Menu Close

(9.4) AB 3632 có phải là cách duy nhất để học sinh giáo dục đặc biệt ở California nhận được trị liệu nghề nghiệp hay vật lý trị liệu không?

(9.4) AB 3632 có phải là cách duy nhất để học sinh giáo dục đặc biệt ở California nhận được trị liệu nghề nghiệp hay vật lý trị liệu không?

Không. Học khu chịu trách nhiệm cung cấp các dịch vụ liên quan này nếu các cơ quan khác không cung cấp và học sinh cần những dịch vụ đó để hưởng lợi từ giáo dục đặc biệt. Học khu không được từ chối đưa dịch vụ vào IEP chỉ vì chưa xác định được nguồn tài trợ. [Cal. Gov. Code Sec.

7572(c).] AB 3632 nêu rõ rằng khi CCS nhận thấy dịch vụ OT/PT không cần thiết vì lý do y tế, trường học địa phương phải cung cấp các dịch vụ đó nếu trẻ cần dịch vụ để hưởng lợi từ giáo dục đặc biệt. [Cal. Gov. Code Sec. 7575(a)(2).] Khi các cơ quan CCS không cung cấp dịch vụ OT/PT vì quy tắc hoặc yêu cầu về khả năng hội đủ điều kiện của riêng họ, học khu phải cung cấp các dịch vụ này nếu trẻ cần dịch vụ để hưởng lợi từ giáo dục đặc biệt. [34 C.F.R. Sec. 300.34(a); Cal. Ed. Code Sec. 56031.] OT/PT luôn có trong danh sách các dịch vụ liên quan dành cho giáo dục đặc biệt theo luật tiểu bang [Cal. Ed. Code Secs. 56363(b)(6) & (10)] and federal law [34 C.F.R. Secs. 300.34(c)(6)(9) & (10)] khi cần thiết vì lý do giáo dục.

Nếu các cơ quan khác được cho là cung cấp các dịch vụ này ngừng cung cấp vì bất kỳ lý do gì, học khu sẽ phải chịu trách nhiệm. [20 U.S.C. Sec.

1412(a)(12)(B)(ii).] Ngoài ra, luật liên bang yêu cầu rằng trong giai đoạn tranh chấp về các dịch vụ mà cơ quan phi giáo dục cung cấp, tiểu bang phải đảm bảo các dịch vụ được duy trì. [20 U.S.C. Sec. 1412(a)(12)(A).] Quý vị phải luôn tìm cách xác định các dịch vụ này là cần thiết về mặt giáo dục trong IEP — hoặc cần thiết để một học sinh hưởng lợi từ giáo dục đặc biệt. Cuối cùng, Tổng Giám Đốc Công Huấn có trách nhiệm đảm bảo các dịch vụ liên cơ quan của tiểu bang được thực hiện. [Gov. Code Sec. 7570.]

Đối với mọi dịch vụ liên quan, phụ huynh luôn có thể nhận được và gửi đánh giá độc lập cho học khu.  Đánh giá này phải được nhóm IEP xem xét. [Gov. Code Sec. 7572(d)(2).] Để biết thông tin về cách có được đánh giá độc lập bằng chi phí công, hãy xem Chương 2, Thông Tin về Các Đánh Giá/Thẩm Định.