Menu Close

(9.3) Tôi có thể tìm thấy luật về các dịch vụ liên quan liên cơ quan ở đâu?

(9.3) Tôi có thể tìm thấy luật về các dịch vụ liên quan liên cơ quan ở đâu?

Các luật có trong Bộ Luật Chính Quyền California (Cal. Gov. Code) Mục (Secs.) 7570 – 7588, và trong Tiêu Đề 2 của Bộ Luật Quy Chế California (C.C.R.) Mục 60000-60610. Ngoài ra, các học khu cần phải xây dựng thỏa thuận liên cơ quan với các cơ quan CCS địa phương. Những thỏa thuận này phải chứa thông tin cần thiết để tạo điều kiện cho việc cung cấp dịch vụ. Phụ huynh và người bênh vực gặp khó khăn khi tiếp cận dịch vụ sẽ nhận được bản sao của thỏa thuận liên cơ quan. Các thỏa thuận liên cơ quan không được mâu thuẫn với luật tiểu bang hoặc liên bang — và không được cung cấp ít dịch vụ hơn.