Menu Close

(9.12) Làm thế nào con tôi có thể có được giới thiệu, thẩm định và dịch vụ của CCS?

(9.12) Làm thế nào con tôi có thể có được giới thiệu, thẩm định và dịch vụ của CCS?

Sau khi một học sinh được nhóm IEP giới thiệu đến CCS, CCS phải xác định học sinh đó có hội đủ điều kiện nhận dịch vụ CCS hay không và, nếu hội đủ điều kiện, CCS phải tuân thủ quy trình và khung thời gian thẩm định giáo dục đặc biệt. Nếu CCS xét thấy học sinh không hội đủ điều kiện, CCS sẽ dừng quy trình đánh giá. Tuy nhiên, sau đó học khu được yêu cầu thẩm định học sinh để xác định học sinh có cần dịch vụ cho mục đích giáo dục hay không.

Nếu thẩm định trị liệu xác định con quý vị cần dịch vụ chương trình của CCS, cơ quan sẽ chuẩn bị báo cáo và kế hoạch trị liệu để thảo luận tại cuộc họp nhóm IEP.

Báo cáo và kế hoạch phải bao gồm những thông tin sau:

(1)     Tuyên bố về thành tích hiện tại của con quý vị;

(2)     Các mục tiêu chức năng được đề xuất để đạt được thay đổi có thể đo lường về chức năng hoặc đề xuất về dịch vụ nhằm ngăn ngừa mất chức năng hiện tại và tài liệu về tiến bộ cho đến thời điểm hiện tại;

(3)     Các dịch vụ liên quan cụ thể mà con quý vị cần, bao gồm loại trị liệu, can thiệp, điều trị, tư vấn và theo dõi;

(4)     Ngày bắt đầu, tần suất và khoảng thời gian cung cấp dịch vụ được đề xuất; và,

(5)     Ngày thực hiện đánh giá y tế được đề xuất. [2 C.C.R. Sec. 60325(a).]

Sau đó, học khu sẽ triệu tập cuộc họp IEP.  Nếu phụ huynh đồng ý với báo cáo và kế hoạch trị liệu của CCS, dịch vụ do CCS đề xuất sẽ được đưa vào IEP. Ngoài ra, nhóm sẽ viết các mục tiêu IEP liên quan đến các hoạt động được xác định trong báo cáo. [2 C.C.R. Sec. 60325.] Ngày bắt đầu dịch vụ, tần suất, địa điểm và khoảng thời gian cũng phải được viết vào IEP. [20 U.S.C. Sec. 1414(d)(1)(A)(i)(VII); 34 C.F.R. Sec. 300.320(a)(7); Cal. Ed. Code 56345(a)(7).]

Nếu CCS xác định rằng con quý vị không cần OT hoặc PT vì lý do y tế, CCS phải cung cấp cho quý vị và học khu bản sao của báo cáo thẩm định giải thích lý do đưa ra quyết định đó. [2 C.C.R. Sec. 60320(i).]  Ngoài ra, CCS phải cung cấp cho quý vị thông báo bằng văn bản có thời hạn 5 ngày về mọi quyết định tăng, giảm, dừng hoặc thay đổi dịch vụ và sau đó cuộc họp IEP phải được tổ chức. [2 C.C.R. Sec. 60325(c).]

Nếu quý vị có được giới thiệu riêng từ bác sĩ của trẻ về thẩm định trị liệu, giới thiệu riêng phải bao gồm các thông tin sau:

(1)     Bệnh thần kinh cơ, bệnh cơ xương khớp hoặc tình trạng khuyết tật thể chất được chẩn đoán;

(2)     Mục tiêu và mục đích điều trị của bác sĩ giới thiệu;

(3)     Cơ sở xác định các mục tiêu và mục đích đó, bao gồm cách các mục tiêu và mục đích cải thiện tình trạng của học sinh;

(4)     Mối quan hệ giữa tình trạng y tế của học sinh với nhu cầu của học sinh về giáo dục đặc biệt và các dịch vụ liên quan; và

(5)     Tất cả hồ sơ y tế liên quan. [Cal. Gov. Code Sec. 7575(b).]