Menu Close

(9.8) Thủ tục pháp lý về giáo dục đặc biệt và thủ tục khiếu nại về tuân thủ có áp dụng cho các bất đồng hoặc vấn đề với CCS không?

(9.8) Thủ tục pháp lý về giáo dục đặc biệt và thủ tục khiếu nại về tuân thủ có áp dụng cho các bất đồng hoặc vấn đề với CCS không?

Bất đồng giữa quý vị và CCS liên quan đến khả năng hội đủ điều kiện của con quý vị đối với các dịch vụ CCS (hoặc số lượng hay loại dịch vụ do CCS cung cấp) có thể được giải quyết thông qua hệ thống thủ tục pháp lý về giáo dục đặc biệt. [Cal. Gov. Code Secs. 7572(c)(3) & 7586(a).] Tất cả yêu cầu điều trần theo thủ tục pháp lý sẽ dẫn đến một phiên điều trần với tất cả các cơ quan tiểu bang hoặc địa phương có trách nhiệm tham gia dưới tư cách là các bên. [Cal. Gov. Code Sec. 7586(c).]

Nếu cơ quan phi giáo dục không tuân thủ các quy định liên cơ quan hoặc không cung cấp các dịch vụ được quy định trong IEP của học sinh, quý vị có thể sử dụng quy trình Khiếu Nại Về Tuân Thủ. [2 C.C.R. Sec. 60560; 5 C.C.R. Sec. 4650(a)(7)(D).] Xem Chương 6, Thông Tin về Thủ Tục Pháp Lý/Tuân Thủ.

Ngoài ra, khi một dịch vụ được liệt kê trong IEP của con quý vị chưa được cung cấp do tranh chấp về việc cơ quan nào sẽ cung cấp hoặc thanh toán cho dịch vụ, quý vị có thể gửi thông báo về việc không cung cấp dịch vụ cho Tổng Giám Đốc Công Huấn hoặc cho Giám Đốc Cơ Quan Dịch Vụ Y Tế và Nhân Sinh (Health and Human Services Agency). [Cal. Gov. Code Sec. 7585.]

Superintendent of Public Instruction California Department of Education

1430 N Street

Sacramento, CA 95814

Secretary of the California Health and Human Services Agency

1600 Ninth Street, Room 460

Sacramento, CA 95814

Quý vị cần cung cấp cho học khu thông báo bằng văn bản về việc dịch vụ trong IEP của con quý vị chưa được cung cấp.  Trong thư, hãy nêu rõ dịch vụ nào chưa được cung cấp cho con quý vị.  Đính kèm bản sao IEP (hoặc thỏa thuận hòa giải hay quyết định của phiên điều trần theo thủ tục pháp lý) với thông báo về việc chưa cung cấp. Khi một trong hai cơ quan nhận được thông báo, cơ quan đó phải gửi thông báo cho cơ quan còn lại và hai cơ quan phải họp trong vòng 15 ngày để giải quyết vấn đề. Quý vị phải nhận được quyết định bằng văn bản trong vòng 10 ngày kể từ ngày diễn ra cuộc họp đó. Nếu không hài lòng với quyết định đó, quý vị có thể kháng cáo lên Giám Đốc Văn Phòng Điều Trần Hành Chính (Office of Administrative Hearings, OAH).

Nếu các cơ quan không thể giải quyết vấn đề, họ phải gửi tranh chấp của mình cho Giám Đốc OAH. Giám Đốc có 30 ngày đưa ra quyết định ràng buộc đối với tất cả các bên. Nếu con quý vị nhận được dịch vụ từ một trong các cơ quan vào thời điểm quý vị gửi thông báo, dịch vụ phải được duy trì trong lúc chờ giải quyết tranh chấp. [Cal. Gov. Code Sec. 7585; 2 C.C.R. Secs. 60600 & 60610.] Toàn bộ quy trình phải được hoàn thành trong vòng 60 ngày kể từ khi nhận được thông báo của một trong hai cơ quan. Khi dịch vụ được đưa vào IEP mà không có đề xuất của cơ quan phi giáo dục, tranh chấp chỉ xảy ra giữa quý vị và học khu. Không được sử dụng quy trình thông báo ở trên. Thay vào đó, quý vị phải sử dụng quy trình Khiếu Nại Về Tuân Thủ đã thảo luận ở trên.