Menu Close

(9.24) Ai sẽ đưa ra quyết định cho học sinh giáo dục đặc biệt khi cha mẹ của học sinh đó không còn bất kỳ quyền nào hoặc khi cha mẹ không liên quan đến cuộc sống của học sinh đó?

(9.24) Ai sẽ đưa ra quyết định cho học sinh giáo dục đặc biệt khi cha mẹ của học sinh đó không còn bất kỳ quyền nào hoặc khi cha mẹ không liên quan đến cuộc sống của học sinh đó?

Khi không có ai đóng vai trò là phụ huynh của học sinh khuyết tật, học khu hoặc tòa án vị thành niên phải chỉ định một người lớn có trách nhiệm đưa ra quyết định giáo dục. Theo AB 3632, người lớn có trách nhiệm được gọi là “phụ huynh thay thế”.

Người này, thường là người tình nguyện, được học khu chỉ định đại diện cho học sinh trong quy trình IEP nếu một hoặc nhiều điều sau đây là đúng:

(1)     Học sinh là người phụ thuộc hoặc người được bảo trợ của tòa án; tòa án đã giới hạn quyền đưa ra quyết định giáo dục của phụ huynh hoặc người giám hộ; và tòa án chưa chỉ định một người lớn có trách nhiệm đại diện cho học sinh trong quy trình IEP.

(2)     Không thể xác định phụ huynh của học sinh.

(3)     Sau những nỗ lực hợp lý, học khu không thể tìm được phụ huynh của học sinh.

Học khu phải có “những nỗ lực hợp lý” để chỉ định phụ huynh thay thế trong vòng 30 ngày kể từ khi xác định cần có phụ huynh thay thế. Ngoài ra, người lớn có trách nhiệm do học khu chỉ định không được có bất kỳ xung đột lợi ích nào với học sinh. Xung đột nghĩa là bất kỳ lợi ích nào có thể hạn chế hoặc thiên vị khả năng biện hộ cho tất cả các dịch vụ cần thiết để đảm bảo rằng học sinh có FAPE. [Cal. Gov. Code Secs. 7579.5(a) & (i).]

Nếu học sinh thuộc thẩm quyền của tòa án vị thành niên, thẩm phán sẽ chỉ định một người đưa ra quyết định giáo dục cho người phụ thuộc hoặc người được bảo trợ của tòa án. Tòa án có thể để lại quyền đưa ra quyết định cho phụ huynh nếu phụ huynh vẫn tham gia vào cuộc sống của học sinh. Tuy nhiên, tòa án có quyền giới hạn quyền của phụ huynh về các quyết định giáo dục thông qua lệnh của tòa án, nhưng chỉ trong phạm vi cần thiết để bảo vệ học sinh.

Nếu tòa án giới hạn quyền giáo dục của phụ huynh, tòa án phải chỉ định một người lớn có trách nhiệm đưa ra quyết định giáo dục cho đến khi các điều sau đây xảy ra:

(1)     Học sinh đủ 18 tuổi (trừ khi học sinh chọn nhượng quyền đưa ra quyết định giáo dục cho người khác hoặc tòa án nhận thấy rằng học sinh “không đủ năng lực”);

(2)     Một người lớn có trách nhiệm được chỉ định đưa ra quyết định giáo dục;

(3)     Quyền đưa ra quyết định của phụ huynh đã được khôi phục;

(4)     Một người giám hộ hoặc người bảo hộ được chỉ định cho học sinh; hoặc

(5)     Học sinh được xếp vào dạng chăm sóc con nuôi dài hạn và cha mẹ nuôi được trao quyền đưa ra quyết định giáo dục.

Giống như học khu, tòa án cũng phải chỉ định một người lớn có trách nhiệm không có bất kỳ xung đột lợi ích nào với học sinh. Đối với tòa án, xung đột lợi ích nghĩa là bất kỳ lợi ích nào có thể hạn chế hoặc thiên vị khả năng đưa ra quyết định giáo dục. Người lớn này không được nhận thù lao hoặc phí luật sư để đưa ra những quyết định này. [Cal. Welf. & Inst. Code Secs. 361(a) & 726(b).]