Menu Close

(9.21) Nếu con tôi bị đưa vào Cơ Quan Thanh Niên California (California Youth Authority), trẻ có tiếp tục nhận được các dịch vụ giáo dục đặc biệt không?

(9.21) Nếu con tôi bị đưa vào Cơ Quan Thanh Niên California (California Youth Authority), trẻ có tiếp tục nhận được các dịch vụ giáo dục đặc biệt không?

Có. Tòa án vị thành niên không được yêu cầu học sinh giáo dục đặc biệt đến Phòng Tư Pháp Vị Thành Niên (Division of Juvenile Justice) (trước đây gọi là Cơ Quan Thanh Niên California) cho đến khi IEP của học sinh được trao cho Phòng Tư Pháp Vị Thành Niên. Ngoài ra, tòa án phải đảm bảo rằng viên chức quản chế của học sinh liên lạc với nhân viên phù hợp tại trường tòa án vị thành niên, văn phòng giáo dục hạt hoặc SELPA để đảm bảo IEP được chuyển giao. [Cal. Welf. & Inst. Code Sec. 1742.]