Menu Close

(9.23) Các dịch vụ AB 3632 sẽ kết thúc khi con tôi đủ 18 tuổi phải không?

(9.23) Các dịch vụ AB 3632 sẽ kết thúc khi con tôi đủ 18 tuổi phải không?

Không. Theo luật giáo dục đặc biệt của liên bang và tiểu bang, học sinh hội đủ điều kiện nhận giáo dục đặc biệt và các dịch vụ liên quan (như dịch vụ từ CCS) cho đến khi học sinh đó đủ 22 tuổi hoặc nhận được bằng tốt nghiệp trung học. CCS phải sử dụng yêu cầu về độ tuổi hội đủ điều kiện giống hệt như học khu. [34 C.F.R. Secs. 300.2(b)(1)(iii) & 300.102; Cal. Ed. Code Sec. 56026; Cal. Gov. Code Sec. 7584; 2 C.C.R. Sec. 60010(q).]