Menu Close

(9.31) Ngoài những cơ quan CCS, có bất kỳ dịch vụ liên cơ quan nào khác dành cho học sinh giáo dục đặc biệt theo AB 3632 không?

(9.31) Ngoài những cơ quan CCS, có bất kỳ dịch vụ liên cơ quan nào khác dành cho học sinh giáo dục đặc biệt theo AB 3632 không?

Đối với những học sinh hội đủ điều kiện nhận Medi-Cal phải học tại nhà, chương trình Medi-Cal có thể cung cấp dịch vụ y tế hỗ trợ cuộc sống thông qua nhân viên hỗ trợ sức khỏe tại gia để trẻ có thể đi học. Thời gian cung cấp dịch vụ này giới hạn trong khoảng thời gian trẻ ở trường hay đi đến hoặc rời khỏi trường. Tình trạng của học sinh phải nghiêm trọng đến mức cần sự hỗ trợ cá nhân hoặc sự chăm sóc của y tá, nhân viên hỗ trợ sức khỏe tại gia hoặc phụ huynh (hoặc người lớn được đào tạo đặc biệt khác) mới có hiệu quả. Vì mục đích của dịch vụ này, trẻ phải cần “dịch vụ y tế hỗ trợ cuộc sống”. Điều này nghĩa là trẻ là người phụ thuộc vào công nghệ hoặc thiết bị y tế để bù đắp cho việc mất khả năng sử dụng bình thường các chức năng quan trọng của cơ thể và cần được chăm sóc điều dưỡng chuyên môn hàng ngày để tránh tình trạng khuyết tật hoặc nguy cơ tử vong. [Cal. Gov. Code Sec. 7575(e); 2 C.C.R. Sec. 60400.]