Menu Close

(9.9) Cơ quan phi giáo dục (CCS) có thể thay đổi dịch vụ được thêm vào IEP của con tôi mà không cần có được sự chấp thuận của tôi không?

(9.9) Cơ quan phi giáo dục (CCS) có thể thay đổi dịch vụ được thêm vào IEP của con tôi mà không cần có được sự chấp thuận của tôi không?

Không. Cần có sự chấp thuận bằng văn bản của quý vị trước khi có thể thay đổi hoặc dừng dịch vụ của con quý vị.  Phải tổ chức cuộc họp IEP để thay đổi hoặc dừng các dịch vụ có trong IEP đã ký. [Cal. Ed. Code Sec. 56343(b).]  Ngoài ra, luật liên bang yêu cầu cơ quan công (bao gồm học khu hoặc CCS) phải đưa ra thông báo hợp lý trước khi cơ quan này đề xuất bắt đầu hoặc thay đổi việc xác định, đánh giá hoặc sắp xếp giáo dục cho con quý vị hoặc việc cung cấp “giáo dục công phù hợp miễn phí” hay FAPE (bao gồm các dịch vụ liên quan). [34 C.F.R. Sec. 300.2.] “Thông báo trước bằng văn bản” phải:

(1) Mô tả hành động cơ quan đề xuất thực hiện và lý do thực hiện hành động đó;

(2) Mô tả các hành động thay thế được xem xét và lý do các hành động đó bị từ chối;

(3) Cung cấp mô tả về mỗi đánh giá, quy trình, kiểm tra, hồ sơ hoặc báo cáo là cơ sở cho hành động được đề xuất; và,

(4) Cung cấp mô tả về quyền phản đối hành động được đề xuất, có thể bao gồm giảm hoặc chấm dứt dịch vụ. [34 C.F.R. Secs. 300.503 & 300.504.]

Mọi thay đổi được đề xuất đối với dịch vụ phải tuân theo quy trình IEP và thủ tục pháp lý nếu cần thiết.  Trong khi thủ tục pháp lý đang chờ xử lý, con quý vị phải tiếp tục nhận được các dịch vụ được cung cấp trước khi có thay đổi đề xuất. [20 U.S.C. Sec. 1415(j); 34 C.F.R. Sec. 300.518(a); Cal. Ed. Code Sec. 56505(d).] Xem Chương 4, Thông Tin về Quy Trình IEP.