Menu Close

(9.7) Bằng cách nào CCS tham gia phát triển IEP của trẻ?

(9.7) Bằng cách nào CCS tham gia phát triển IEP của trẻ?

CCS phải xem xét và thảo luận kết quả thẩm định với phụ huynh và các thành viên phù hợp của nhóm IEP trước cuộc họp IEP. Nếu có sự bất đồng giữa phụ huynh và CCS về đề xuất, phụ huynh sẽ được thông báo bằng văn bản và có thể yêu cầu người thực hiện đánh giá tham dự cuộc họp IEP. [Cal. Gov. Code Sec.7572(d)(1).] Tương tự, nếu phụ huynh có được đánh giá độc lập, đánh giá đó phải được người thực hiện đánh giá CCS xem xét. Người đã xem xét thẩm định độc lập cũng có thể được yêu cầu tham dự cuộc họp IEP nếu phụ huynh yêu cầu. [Cal. Gov. Code Sec. 7572(c)(2).]