Menu Close

(9.14) Sau khi các dịch vụ AB 3632 được đưa vào IEP, CCS có thể trì hoãn việc cung cấp các dịch vụ đó không?

(9.14) Sau khi các dịch vụ AB 3632 được đưa vào IEP, CCS có thể trì hoãn việc cung cấp các dịch vụ đó không?

Không. Các dịch vụ liên quan phải bắt đầu “càng sớm càng tốt”. [34 C.F.R. Sec. 300.323(c)(2); Cal. Ed. Code Sec. 56344(b).] Nếu dịch vụ OT/PT được nêu rõ trong IEP của con quý vị và CCS từ chối cung cấp dịch vụ, luật liên bang yêu cầu học khu cung cấp dịch vụ. [20 U.S.C. Secs. 1412(a)(12)(A) & (B).] Bất đồng giữa CCS và học khu về trách nhiệm bắt đầu dịch vụ có thể được giải quyết thông qua quy trình tranh chấp liên cơ quan. [Cal. Gov. Code Sec. 7585.] Ngoài ra, CCS không được trì hoãn các dịch vụ dựa trên sự cấp tính (mức độ nghiêm trọng hoặc cường độ) của tình trạng khuyết tật của học sinh. Học sinh có IEP nêu rõ rằng học sinh đó nhận được dịch vụ OT/PT sẽ được quyền nhận các dịch vụ đó mà không bị trì hoãn. [34 C.F.R. Sec. 300.323.]