Menu Close

(9.5) Bằng cách nào các học khu tham gia quy trình này khi các cơ quan khác tham gia cung cấp các dịch vụ?

(9.5) Bằng cách nào các học khu tham gia quy trình này khi các cơ quan khác tham gia cung cấp các dịch vụ?

Sau khi được nhóm IEP giới thiệu, cơ quan CCS phù hợp sẽ tiến hành thẩm định dựa theo khung thời gian của chương trình giáo dục đặc biệt mà luật tiểu bang và liên bang yêu cầu. Khi thẩm định hoàn tất, học khu sẽ tổ chức cuộc họp IEP cho học sinh.  Học khu sẽ mời người đại diện của CCS tham dự để họ có thể giải thích kết quả thẩm định và thảo luận về nhu cầu dịch vụ. Nếu người đại diện của cơ quan khác không thể tham dự trực tiếp, họ phải cung cấp đề xuất bằng văn bản nói về nhu cầu đối với dịch vụ. Cuộc gọi hội nghị, cùng với đề xuất bằng văn bản, là các hình thức tham gia được chấp nhận. Nếu cơ quan khác không thể tham gia, học khu phải tổ chức cuộc họp thay thế đủ điều kiện để giải thích về thẩm định. [Cal. Gov. Code Sec. 7572(d).] Học khu phải áp dụng đề xuất của người đại diện của CCS. [Cal. Gov. Code Secs. 7572(c)(1) & (2).]