Menu Close

(9.13) Trẻ em khuyết tật từ 0 – 5 tuổi có thể nhận các dịch vụ theo AB 3632 không?

(9.13) Trẻ em khuyết tật từ 0 – 5 tuổi có thể nhận các dịch vụ theo AB 3632 không?

Có. Học khu không được từ chối giới thiệu trẻ đến CCS — và CCS không được từ chối đánh giá trẻ chỉ vì các em còn quá nhỏ. Trẻ em dưới ba tuổi (theo Phần C của IDEA) và từ ba đến năm tuổi (theo Phần B của IDEA) được coi là hội đủ điều kiện đối với các mục đích của dịch vụ AB 3632. [Cal. Gov. Code Sec. 7584; Cal. Ed. Code Sec. 56026(c).] Việc trẻ ở độ tuổi đó có thực sự cần dịch vụ OT/PT để nhận được lợi ích giáo dục hay không là câu hỏi cần được giải quyết bằng thẩm định của CCS và quyết định bởi nhóm IEP.