Menu Close

(9.30) Viên chức quản chế hoặc nhân viên xã hội đang đi làm có thể giữ vai trò là phụ huynh thay thế và chấp thuận các dịch vụ cho con tôi trong IEP không?

(9.30) Viên chức quản chế hoặc nhân viên xã hội đang đi làm có thể giữ vai trò là phụ huynh thay thế và chấp thuận các dịch vụ cho con tôi trong IEP không?

Không. California chỉ cho phép “giáo viên, nhân viên xã hội và viên chức quản chế đã nghỉ hưu, những người không phải là nhân viên của bất kỳ cơ quan nào liên quan đến việc chăm sóc cho trẻ” là phụ huynh thay thế. [Gov. Code Sec. 7579.5(j).] Nếu cơ quan lập pháp không cho học khu chỉ định nhân viên xã hội hoặc viên chức quản chế là phụ huynh thay thế, rất có thể cơ quan lập pháp không muốn tòa án chỉ định những người đó là người đưa ra quyết định thay thế cho học sinh giáo dục đặc biệt.

Ngoài ra, luật giáo dục đặc biệt của tiểu bang và liên bang đều cấm tiểu bang, khi trẻ là người được bảo trợ của tiểu bang, giữ vai trò của phụ huynh. [Cal. Ed. Code Sec. 56028(c); 34 C.F.R. Secs. 300.30(a)(3) & 300.519(d)(2).]