Menu Close

(9.2) Cơ quan Sức Khỏe Tâm Thần Cộng Đồng (Community Mental Health) của hạt có vai trò cung cấp trị liệu sức khỏe tâm thần ngoại trú, dịch vụ sắp xếp điều trị ban ngày và sắp xếp nội trú theo AB 3632. Hiện tại, ai sẽ chịu trách nhiệm cho các dịch vụ đó?

(9.2) Cơ quan Sức Khỏe Tâm Thần Cộng Đồng (Community Mental Health) của hạt có vai trò cung cấp trị liệu sức khỏe tâm thần ngoại trú, dịch vụ sắp xếp điều trị ban ngày và sắp xếp nội trú theo AB 3632. Hiện tại, ai sẽ chịu trách nhiệm cho các dịch vụ đó?

Đến tháng 10 năm 2010, phạm vi của các dịch vụ AB 3632 cũng bao gồm dịch vụ sức khỏe tâm thần thông qua các cơ quan Sức Khỏe Tâm Thần của Hạt (County Mental Health, CMH). Các dịch vụ này không còn được cung cấp thông qua AB 3632.  Học khu chịu trách nhiệm thẩm định và cung cấp các dịch vụ giáo dục đặc biệt như giáo dục ở môi trường chăm sóc sức khỏe tâm thần nhỏ hoặc môi trường điều trị nội trú cũng như dịch vụ và các dịch vụ liên quan (hoặc hướng dẫn và dịch vụ được chỉ định trong luật California) như các dịch vụ tâm lý, khi trẻ cần những dịch vụ này để hưởng lợi từ giáo dục đặc biệt. Một số học khu đã xây dựng thỏa thuận liên cơ quan với các cơ quan sức khỏe tâm thần của hạt để CMH có thể tiếp tục cung cấp trị liệu sức khỏe tâm thần ngoại trú và dịch vụ điều trị ban ngày thông qua quy trình IEP.  Liên hệ với học khu để hỏi cách thức các dịch vụ đó được cung cấp ở học khu và hạt của quý vị.  Xem Chương 5, Thông Tin về Các Dịch Vụ Liên Quan.