Menu Close

(9.22) Tòa án có thể giúp tôi yêu cầu dịch vụ giáo dục đặc biệt cho con tôi không?

(9.22) Tòa án có thể giúp tôi yêu cầu dịch vụ giáo dục đặc biệt cho con tôi không?

Nếu và khi một đứa trẻ trở thành người phụ thuộc vào tòa án (trong trường hợp bị cha mẹ lạm dụng hoặc bỏ rơi), thẩm phán có thể đưa ra bất kỳ và tất cả các yêu cầu hợp lý về chăm sóc, giám sát, nuôi dưỡng, bảo vệ và hỗ trợ trẻ. Thẩm phán không thể đơn phương yêu cầu học khu trao cho học sinh khả năng hội đủ điều kiện nhận các dịch vụ giáo dục đặc biệt. Tuy nhiên, thẩm phán cũng có thể yêu cầu bất kỳ cơ quan nào, như học khu, trình diện tại tòa án mà thẩm phán đã xác định được việc cơ quan đó không thực hiện nghĩa vụ pháp lý về cung cấp dịch vụ cho trẻ – như quyền được hưởng các dịch vụ giáo dục đặc biệt hoặc tuân thủ quy định của AB 3632. [Cal. Welf. & Inst. Code Secs. 362 & 727.]