Menu Close

(9.16) Con tôi tạm thời được sắp xếp vào bệnh viện tâm thần ở hạt khác và có thể cần môi trường điều trị nội trú. Ai chịu trách nhiệm cung cấp các dịch vụ giáo dục?

(9.16) Con tôi tạm thời được sắp xếp vào bệnh viện tâm thần ở hạt khác và có thể cần môi trường điều trị nội trú. Ai chịu trách nhiệm cung cấp các dịch vụ giáo dục?

Các học sinh giáo dục đặc biệt được sắp xếp vào bệnh viện công, bệnh viện nhi được cấp phép của tiểu bang, bệnh viện tâm thần, bệnh viện độc quyền hoặc cơ sở y tế phục vụ các mục đích y khoa là trách nhiệm giáo dục của học khu, SELPA hoặc văn phòng giáo dục hạt có bệnh viện hoặc cơ sở y tế đó. [Cal. Ed. Code Sec. 56167.] SELPA có thể bao gồm một học khu, một nhóm học khu hoặc một văn phòng giáo dục hạt.