Menu Close

(9.20) Con tôi được tòa án xếp vào cơ sở dành cho vị thành niên. Ai sẽ chịu trách nhiệm cung cấp dịch vụ cho con tôi?

(9.20) Con tôi được tòa án xếp vào cơ sở dành cho vị thành niên. Ai sẽ chịu trách nhiệm cung cấp dịch vụ cho con tôi?

Văn phòng giáo dục hạt chịu trách nhiệm quản lý và điều hành các trường tòa án vị thành niên, cơ sở giam giữ vị thành niên, nhà cho vị thành niên, trung tâm ban ngày, nông trại hoặc trại và các trường cộng đồng của hạt. [Cal. Ed. Code Secs. 48645.2 & 56150.] Tổng giám đốc các trường của hạt có thể ký hợp đồng với hội đồng giám sát của hạt để thực hiện trách nhiệm này. Ngoài ra, mỗi SELPA phải xây dựng kế hoạch địa phương mô tả quy trình điều phối và cung cấp dịch vụ cho học sinh được sắp xếp vào các trường tòa án vị thành niên hoặc các trường cộng đồng của hạt. [Cal. Ed. Code Sec. 56195.7(g).] Quý vị sẽ nhận được bản sao của kế hoạch địa phương.

Nếu hạt không tuân thủ luật giáo dục đặc biệt hay kế hoạch SELPA hoặc SELPA không giải quyết việc điều phối và cung cấp dịch vụ, quý vị có thể nộp đơn khiếu nại chống lại hạt cho CDE để buộc hạt phải tuân thủ. Quý vị cũng có thể xem xét thủ tục tố tụng pháp lý chống lại hạt và/hoặc SELPA. Xem Chương 6, Thông Tin về Thủ Tục Pháp Lý/Tuân Thủ.