Menu Close

(9.6) Nếu CCS tiến hành thẩm định, cần đưa vào báo cáo bằng văn bản những điều gì?

(9.6) Nếu CCS tiến hành thẩm định, cần đưa vào báo cáo bằng văn bản những điều gì?

Các cơ quan phi giáo dục phải tuân theo các luật, quy trình, khung thời gian và khung thời gian thẩm định giáo dục đặc biệt của liên bang và tiểu bang giống hệt như các học khu. Mục 56327, Bộ Luật Giáo Dục California đặt ra các yêu cầu cho báo cáo thẩm định giáo dục đặc biệt. Mục này yêu cầu báo cáo thẩm định phải bao gồm, nhưng không giới hạn ở, tất cả các điều sau đây:

(1)     Học sinh có cần giáo dục đặc biệt và các dịch vụ liên quan hay không;

(2)     Cơ sở xác định;

(3)     Hành vi liên quan được ghi nhận trong quá trình quan sát học sinh trong môi trường phù hợp;

(4)     Mối quan hệ của hành vi đó với chức năng học tập và chức năng xã hội của học sinh;

(5)     Các phát hiện về y tế, sự phát triển và sức khỏe có liên quan đến giáo dục, nếu có;

(6)     Đối với học sinh bị khuyết tật học tập, liệu có sự khác biệt nào giữa thành tích và khả năng không thể khắc phục nếu không có giáo dục đặc biệt và các dịch vụ liên quan hay không;

(7)     Việc xác định liên quan đến tác động của những yếu tố bất lợi về môi trường, văn hóa, hoặc kinh tế, nếu phù hợp; và

(8)     Nhu cầu sử dụng dịch vụ, tài liệu và thiết bị chuyên dụng dành cho học sinh khuyết tật có tỷ lệ mắc thấp.

Không phải tất cả các yếu tố này đều phù hợp để đưa vào thẩm định AB 3632 cho các dịch vụ liên quan và báo cáo do CCS chuẩn bị.  Báo cáo CCS phải dựa trên nhu cầu cá nhân của học sinh. Xem Chương 2, Thông Tin về Các Đánh Giá/Thẩm Định.