Menu Close

(9.19) Trường hợp của con tôi đang chờ xử lý trước khi diễn ra phiên tòa ở tòa án vị thành niên. Tôi có thể làm bất cứ điều gì để tránh hoặc giảm thiểu hậu quả của việc sắp xếp nội trú theo lệnh của tòa án không?

(9.19) Trường hợp của con tôi đang chờ xử lý trước khi diễn ra phiên tòa ở tòa án vị thành niên. Tôi có thể làm bất cứ điều gì để tránh hoặc giảm thiểu hậu quả của việc sắp xếp nội trú theo lệnh của tòa án không?

Có. Quý vị có thể thuyết phục thẩm phán trì hoãn việc sắp xếp trong khi chờ quy trình IEP. Quý vị có thể tranh luận rằng sắp xếp thông qua IEP không chỉ là vì lợi ích của quý vị mà còn vì lợi ích của tòa án – từ đó cho phép tòa án tránh được trách nhiệm tài chính và pháp lý đối với con quý vị.  Quý vị cũng có thể cho thẩm phán biết rằng sắp xếp theo lệnh của tòa án có thể trì hoãn hoặc ngăn chặn việc thực hiện các dịch vụ. Sẽ rất hữu ích nếu quý vị đã đưa ra cho học khu sự giới thiệu phù hợp cho việc sắp xếp nội trú.

Nếu thẩm phán kiên quyết muốn sắp xếp cho con quý vị, ít nhất quý vị có thể tìm cách thuyết phục tòa án cho phép quý vị duy trì các quyền giáo dục để quý vị có thể tiếp tục tham gia lập kế hoạch giáo dục cho con quý vị. Nếu thẩm phán đã phán định người phụ thuộc hoặc người được bảo trợ, quý vị có thể đệ trình bản kiến nghị để thay đổi hoặc sửa đổi lệnh sắp xếp nội trú nếu có những tình huống đã được thay đổi. Bất cứ ai cũng có thể đệ trình bản kiến nghị này.

Vì con quý vị đang tham gia vào hệ thống tòa án nên những tranh luận này tốt nhất nên được đưa ra bởi luật sư riêng hoặc luật sư biện hộ công am hiểu về quy trình IEP hoặc nhận được trợ giúp từ người bênh vực về giáo dục đặc biệt.