Menu Close

(9.28) Tôi là ông bà của học sinh giáo dục đặc biệt và đứa trẻ sống cùng tôi. Tôi có được ủy quyền là “phụ huynh” trong quy trình giáo dục đặc biệt không?

(9.28) Tôi là ông bà của học sinh giáo dục đặc biệt và đứa trẻ sống cùng tôi. Tôi có được ủy quyền là “phụ huynh” trong quy trình giáo dục đặc biệt không?

Nếu cháu quý vị sống cùng quý vị, ông bà sẽ được ủy quyền để hành động với tư cách phụ huynh trong IEP và các quy trình giáo dục đặc biệt khác theo luật liên bang và tiểu bang. Trên thực tế, bất kỳ cá nhân nào hành động thay cho cha mẹ ruột hoặc cha mẹ nuôi mà trẻ đang sống cùng, đều có thể đảm nhận vai trò này. Những người này bao gồm cha dượng/mẹ kế, người chăm sóc là họ hàng khác, người giám hộ, v.v. [34 C.F.R. Sec. 300.30(a)(4); Cal. Ed. Code Sec.56028(a)(4).] Phụ huynh hoặc người giám hộ có thể chỉ định một người lớn khác đại diện cho học sinh. [Cal. Gov. Code Sec. 7579.5(n).]