Menu Close

(9.17) Nếu một học sinh cần điều trị nội trú để hưởng lợi từ giáo dục, học sinh đó có nhất thiết phải là người được bảo trợ hoặc người phụ thuộc của tòa án không? Phụ huynh có phải thanh toán một phần chi phí của điều trị nội trú không?

(9.17) Nếu một học sinh cần điều trị nội trú để hưởng lợi từ giáo dục, học sinh đó có nhất thiết phải là người được bảo trợ hoặc người phụ thuộc của tòa án không? Phụ huynh có phải thanh toán một phần chi phí của điều trị nội trú không?

Không. Đó là trường hợp vi phạm luật liên bang khi yêu cầu con quý vị phải là người được bảo trợ hoặc người phụ thuộc của tòa án nếu trẻ cần chăm sóc nội trú để hưởng lợi từ các dịch vụ giáo dục. [Xem, Christopher T. v. San Francisco Unified School District, 553 F. Supp. 1107 (N.D. Cal. 1982).] Ngoài ra, phụ huynh không thể bị yêu cầu thanh toán bất kỳ phần chi phí nào của điều trị nội trú nếu việc sắp xếp được thực hiện thông qua quy trình IEP và là cần thiết để cung cấp giáo dục đặc biệt và các dịch vụ liên quan. [34 C.F.R. Sec. 300.104.]