Menu Close

(9.11) Đâu là những dịch vụ liên cơ quan mà học sinh có thể nhận được từ CCS?

(9.11) Đâu là những dịch vụ liên cơ quan mà học sinh có thể nhận được từ CCS?

Các dịch vụ của CCS bao gồm: 1) Điều trị — trị liệu nghề nghiệp hoặc vật lý trị liệu cá nhân hoặc theo nhóm; 2) Tư vấn — các chuyên gia trị liệu nghề nghiệp hoặc vật lý trị liệu cung cấp thông tin và hướng dẫn về các hoạt động trị liệu cho phụ huynh, người chăm sóc, nhân viên trường học hoặc các nhà cung cấp dịch vụ y tế khác; và 3) Theo dõi — thường xuyên đánh giá lại tình trạng thể chất của học sinh và xem xét các hoạt động trị liệu do phụ huynh và nhân viên trường học cung cấp và cập nhật kế hoạch trị liệu. [2 C.C.R. Sec. 60300(k).]