Menu Close

(9.26) Phụ huynh thay thế được chỉ định sẽ đảm nhận vai trò trong bao lâu?

(9.26) Phụ huynh thay thế được chỉ định sẽ đảm nhận vai trò trong bao lâu?

Phụ huynh thay thế có thể đại diện cho học sinh cho đến khi học sinh đó không còn cần đến giáo dục đặc biệt hoặc đủ 18 tuổi; cho đến khi một người lớn có trách nhiệm khác được chỉ định thay thế họ; hoặc, quyền đưa ra quyết định giáo dục của cha mẹ ruột được khôi phục. [Cal. Gov. Code Sec. 7579.5(k).] Tuy nhiên, nếu ở tuổi 18, một học sinh chọn không bắt đầu tự đưa ra quyết định giáo dục hoặc tòa án nhận thấy học sinh đó “không đủ năng lực” để đưa ra những quyết định đó, phụ huynh thay thế có thể tiếp tục vai trò của mình hoặc học sinh có thể chỉ định người lớn khác là đại diện giáo dục. Học khu phải thay phụ huynh thay thế nếu người đó không thực hiện đúng nghĩa vụ hoặc có xung đột lợi ích với học sinh. [Cal. Gov. Code Secs. 7579.5(h) & (i).]

Nếu một số cá nhân liên quan đến cuộc sống của học sinh — như người điều hành cơ sở chăm sóc, nhân viên xã hội, viên chức quản chế, cha mẹ nuôi hoặc người bênh vực khác — cho rằng phụ huynh thay thế không hành động vì lợi ích của học sinh, mà hành động vì lợi ích của học khu hay cơ quan khác phục vụ học sinh; họ có thể yêu cầu học khu chỉ định phụ huynh thay thế khác. Nếu học khu từ chối, luật pháp cho phép học sinh (là người được bảo trợ hoặc người phụ thuộc của tòa án, trẻ vị thành niên tự do hoặc không có cha mẹ) nộp đơn yêu cầu thủ tục pháp lý để phản đối việc cho rằng phụ huynh thay thế đó phù hợp. Tuy nhiên, học sinh chỉ có thể nộp đơn sau khi Thẩm Phán Luật Hành Chính xác định rằng học khu không chỉ định phụ huynh thay thế hoặc đã chỉ định người có xung đột lợi ích. [Cal. Ed. Code Sec. 56501(a).]