Menu Close

(9.15) Con tôi được cơ quan công sắp xếp vào một cơ sở ở tiểu bang khác mà không thông qua học khu hay cơ quan giáo dục khác. Ai sẽ chịu trách nhiệm thanh toán chi phí giáo dục, nội trú và điều trị của con tôi?

(9.15) Con tôi được cơ quan công sắp xếp vào một cơ sở ở tiểu bang khác mà không thông qua học khu hay cơ quan giáo dục khác. Ai sẽ chịu trách nhiệm thanh toán chi phí giáo dục, nội trú và điều trị của con tôi?

Bất kỳ cơ quan công nào, ngoại trừ cơ quan giáo dục, sắp xếp trẻ khuyết tật (hoặc trẻ nghi ngờ bị khuyết tật) vào cơ sở ở bên ngoài tiểu bang mà không có sự tham gia của học khu, khu vực kế hoạch địa phương giáo dục đặc biệt (SELPA) hoặc văn phòng giáo dục hạt nơi phụ huynh hoặc người giám hộ cư trú, phải chịu mọi trách nhiệm tài chính đối với chi phí sắp xếp nội trú, chi phí chương trình giáo dục đặc biệt và chi phí dịch vụ liên quan cho trẻ ở tiểu bang khác — trừ khi cơ quan tiểu bang hoặc địa phương ở tiểu bang kia nhận trách nhiệm. [Cal. Gov. Code Sec. 7579(d).]