Menu Close

(8.19) តើវិធាន​ពិសេសៗ​គ្រប់គ្រងវិន័យរបស់សិស្សដែលត្រូវបាន​កំណ​ត់​​ថាមានពិការភាពក្រោមផ្នែក 504 នៃ​ច្បាប់​ស្តីពីការ​ស្តារ​នីតិសម្ប​ទា (Rehabilitation Act) ឆ្នាំ1973 មានអ្វីខ្លះ?

(8.19) តើវិធាន​ពិសេសៗ​គ្រប់គ្រងវិន័យរបស់សិស្សដែលត្រូវបាន​កំណ​ត់​​ថាមានពិការភាពក្រោមផ្នែក 504 នៃ​ច្បាប់​ស្តីពីការ​ស្តារ​នីតិសម្ប​ទា (Rehabilitation Act) ឆ្នាំ1973 មានអ្វីខ្លះ?

ផ្នែក 507 តម្រូវឲ្យ​សាលាធ្វើការ​វាយតម្លៃ​សិស្ស​ដែល​គេជឿថា​មានពិការភាព ​មុន​​​​ពេល​ធ្វើការ​ដាក់​បញ្ចូល​សិស្ស​ដំណាក់កាល​ដំបូង និងមុន​ពេលមាន​ការផ្លាស់​ប្តូ​រសំខាន់ៗដំណាក់កាលបន្ទាប់​ក្នុង​ការ​ដាក់​បញ្ជូន​សិស្សនោះ​។ [34 C.F.R. Sec. 104.35(a).] យោងទៅតាម OCR ការមិនរាប់បញ្ចូលសិស្សលើសពី 10 ថ្ងៃជាប់ៗ​គ្នា ការមិនរាប់បញ្ចូល​សិស្ស​ក្នុង​រយៈពេល​មិន​កំណត់ និងការមិនរាប់បញ្ចូលសិ​ស្ស​​ជា​អចិន្ត្រៃយ៍ (ការបណ្តេញចេញ) អាចបង្កើត​ការផ្លាស់ប្តូរ​ការដាក់​បញ្ចូល​សិស្ស​ក្នុងការសិក្សា​នៅក្រោមផ្នែក 504។ ការផ្អាកការ​សិក្សា​ជាច្រើនលើកច្រើនសារ ​ដែលការផ្អាក​នីមួយៗមានរយៈពេល 10 ថ្ងៃ ឬតិចជាងនេះ​ ប៉ុន្តែ​បញ្ហា​​នោះ​បង្កើត​បានជា “ទម្រង់​នៃការមិនរាប់បញ្ចូលក្នុងការសិក្សា​” ដូច្នេះ​​ការផ្អាកនោះ​ក៏​អាចជា​ការ​​ផ្លាស់​​ប្តូរ​​​សំខាន់ៗ​ក្នុងការដាក់បញ្ចូល​ក្នុងការ​សិក្សា​ផងដែរ​។ [Office of Civil Rights, Letter re: Akron City School Dist., 19 IDELR 542 (Nov. 18, 1992) (cited in Parents of Student W. v. Puyallup Sch. Dist., No. 3, 31 F.3d 1489, 1495 (9th Cir. 1994).]

មុនពេលផ្លាស់ប្តូរការដាក់បញ្ចូល​សិស្សផ្នែក 504 មណ្ឌលសិក្សាធិការ​ត្រូវធ្វើ​ការ​វាយតម្លៃសិស្ស​ឡើងវិញ​ដើម្បី​កំណត់​ថា​តើការប្រព្រឹត្តខុស​ឆ្គងដែលកំពុង​ពិភា​ក្សា​​នេះ​បណ្តាលមកពីពិការភាពរបស់សិស្សដែរឬអត់​ ហើយ​បើ​ដូច្នេះ​មែន​ តើ​ការដា​ក់​បញ្ចូល​សិស្ស​ក្នុងការ​អប់រំបច្ចុប្បន្ននោះ​មាន​ភាព​សមរម្យដែរ​ឬទេ។ [34 C.F.R. Sec. 104.35(d).] ជាជំហានដំបូងក្នុងការវាយតម្លៃឡើងវិញ មណ្ឌលសិក្សាធិការ​ត្រូវកំណត់ថា​តើការប្រព្រឹត្តខុសឆ្គងនោះ​​បង្ក​ឡើង​​ដោយពិការភាព​របស់សិស្ស​ដែ​​រ​ឬអត់​។ ការកំណត់នេះ អាចត្រូវបានធ្វើឡើងដោយក្រុមការងារ​តែមួយ​ ដែល​ធ្វើ​ការ​សម្រេចចិត្តលើ​ការ​ដាក់​បញ្ជូន​ដំណាក់កាល​ដំបូងសម្រាប់សិស្សផ្នែក 504 ។ ព័ត៌មានវាយតម្លៃផ្នែក​ចិត្តសាស្រ្តបថ្មីៗ​ពាក់ព័ន្ធនឹងអាកប្បកិរិយានេះ គួរតែត្រូវ​បាន​ផ្តល់ជូនទៅកាន់​ក្រុមការងារ​​នោះ។ ការកំណត់មិន​គួរធ្វើឡើង​ដោយអ្នក​ដែល​ទទួលខុសត្រូវចំពោះគោលការណ៍វិន័យធម្មតា​របស់​មណ្ឌល​សិក្សា​ធិការឡើយ​​ ដូចជា​​អ្នកគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាល​ដែលមិនមាន​​ជំនាញ និងចំណេះដឹងផ្ទាល់ខ្លួន​អំពី​សិ​ស្ស​​​ជាដើម​​។ ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយ បុគ្គលទាំងនេះអាចចូល​រួមក្នុងនាម​ជាសមាជិ​ក​ក្រុមការងារ​សម្រេចចិត្ត​លើការ​ដាក់​បញ្ជូននោះ​។ ប្រសិនបើមា​ន​ការ​​កំណត់ថាកា​រ​ប្រព្រឹត្ត​ខុ​ស​របស់សិស្សផ្នែក 504 គឺបណ្តាលមកពីពិការភាព ពេលនោះ​ក្រុម​វាយ​តម្លៃត្រូវតែបន្តវាយតម្លៃដើម្បីកំណត់ថាតើការដាក់បញ្ចូល​សិស្ស​ក្នុងការ​អប់រំ​បច្ចុប្ប​ន្ន​សមស្រប​ដែរ​ឬ​អត់​​។ សូម្បី​នៅ​ពេលអាកប្បកិរិយាបាន​បង្កឡើង​ដោយ​ពិការភាព ហើយ​ភាពសមស្រប​នៃការដាក់បញ្ចូល​ទៅក្នុង​ការ​​​អប់រំ​បច្ចុប្បន្នត្រូវ​បាន​ពិនិត្យឡើងវិញក៏ដោយ​ ការពិនិត្យឡើងវិញនោះប្រហែល​ជា​អាចចាត់ទុកថា​ជា​ការ​​ដាក់​​បញ្ចូល​មិនសមរម្យ ហើយអាចនាំឲ្យមានការផ្លាស់​ប្តូរអចិន្រ្តៃយ៍​ណាមួ​យ​​នៅ​ក្នុងការដាក់បញ្ចូល​ និង​/ឬ​សេវាកម្ម​។ បើមាន​ការ​កំ​​​ណត់ថាការប្រព្រឹត្តខុសនេះ​មិនបណ្តាលម​កពីពិការភាព​របស់សិ​ស្ស​នោះ​ទេ​ នោះ​សិស្ស​អាច​នឹង​ត្រូវ​បាន​បណ្តេញចេញពីសា​លាតាមរបៀប​ដូចគ្នា​នឹង​សិស្សដែលមិនមានពិការភាពដែរ។ ក្នុងស្ថានភាពបែបនេះ ផ្នែក 504 និងច្បាប់​ ADA នឹងអនុញ្ញាត​ឲ្យ​បញ្ចប់​រាល់​​​សេវាកម្ម​អប់រំ​ទាំង​អស់​ដែល​អនុវ​ត្ត​​​ចំពោះសិស្ស​​ក្រោម​​ផ្នែក 504 តែប៉ុណ្ណោះ​។ ស្តង់ដាបណ្តេញចេញក្រោមផ្នែក​ 504 គឺខុសគ្នា​ពី​គោលការណ៍​ដែលបានអនុវត្ត​ចំពោះ​សិស្ស​ដែល​មាន​សិទ្ធិ​ទទួល​សេវាក្រោម​ច្បា​ប់​ IDEA ។ [វិន័យរបស់សិស្សដែលមានពិការភាពនៅសាលាបឋមសិក្សា​ និង​វិទ្យាល័យ  ការិយាល័យ OCR ខែតុលា ឆ្នាំ1996 អាចរកបានតាមរយៈ​៖ http://corporate.findlaw.com/law-library/discipline-of-students-with-disabilities-in-elementary-and.html.]