Menu Close

(4.14) .  តើខ្ញុំ​អាច​រួមចំណែកទៅដល់​កិច្ច​ដំណើរការកម្មវិធី​ IEP បានយ៉ាង​ដូចម្តេច?

(4.14) .  តើខ្ញុំ​អាច​រួមចំណែកទៅដល់​កិច្ច​ដំណើរការកម្មវិធី​ IEP បានយ៉ាង​ដូចម្តេច?

ឪពុកម្តាយ​ត្រូវបាន​រំពឹង​ថា​នឹង​ធ្វើជា​អ្នក​ចូលរួម​ដោយស្មើភាព​ជាមួយ​នឹង​បុគ្គលិក​សាលា ​នៅក្នុង​ការអភិវឌ្ឍ​ ត្រួតពិនិត្យ​ និង​កែសម្រួល​កម្មវិធី​ IEP របស់សិស្ស​។​ តាមពិត​ ក្រុមការងារ​កម្មវិធី​ IEP ត្រូវតែ​ពិចារណា​លើចំណុចខ្លាំង​របស់​កូនអ្នក និង​ក្តីបារម្ភរបស់អ្នក​សម្រាប់ការលើកកម្ពស់​ការ​អប់រំ​របស់​គាត់​​។ [34 C.F.R. Secs​. 300.324(a)(l)(i) & (ii); Cal. Ed. Code. Secs. 56341.1(a)(2) & (f).]

អ្នកអាច​រួមចំណែក​នៅក្នុងកិច្ច​ដំណើរការ​កម្មវិធី​ IEP ដោយ​យក​ទៅ​ជា​មួយ​នូ​វ​​​ខ្លឹ​មសារសង្ខេប​ជាលាយលក្ខណ៍​អក្សរ​ដែលពិពណ៌នា​អំពី​តម្រូវ​ការនានា​រប​ស់​កូនអ្នក​ តាមការយល់ឃើញ​របស់អ្នក​ ទៅកាន់កិច្ច​ប្រជុំ​កម្មវិធី​​ IEP ។ មណ្ឌល​សិក្សាធិការ​ ត្រូវតែរួមបញ្ចូល​នូវ​ការចូលរួម​មតិយោបល់​របស់អ្នក​នៅ​ក្នុងកិច្ច​ប្រជុំ​​កម្មវិធី​ IEP​។​ មណ្ឌល​ត្រូវតែ​ភ្ជាប់មកជាមួយផងដែរ​នូវ​ខ្លឹមសារ​សង្ខេ​ប​ជា​លាយ​លក្ខណ៍​​អក្សររបស់អ្នក​​ទៅកាន់កម្មវិធី​ IEP ប្រសិនបើ​អ្នកស្នើ​សុំ​។ [34 C.F​.R. Secs. 300.322, 300.324(a)(ii) & 300.501; Cal. Ed. Code 56304.]  ខ្លឹម​សារសង្ខេប​នេះ​ គួរ​រួមបញ្ចូលនូវ​ផ្នែក​ទាំង​នេះ​៖

  1. ចំណុចខ្លាំង​ (ភាពរស់រាយ បើកចំហ សុទិដ្ឋិនិយម និយាយច្បាស់​លា​ស់ ​ភាពច្នៃ​ប្រឌិត ភាព​សិទ្ធិស្នាល និង​ភាព​ឈឺឆ្អាល​)។ ក្រុម​ការងារ​កម្មវិធី IEP ក៏ត្រូវតែ​ពិចារណាផងដែរថា​៖ ក្តីបារម្ភរបស់​ឪពុក​ម្តាយ​សម្រាប់​កា​រលើកម្ពស់​ការអប់រំរបស់សិស្ស​ លទ្ធផល​នៃ​ការវាយ​តម្លៃ​ដំណាក់​កា​ល​​ដំបូង​ និង​ថ្មីៗបំផុត​ទៅលើ​ការសិក្សា​រប​ស់​សិស្សនៅ​ក្នុង​​ការវាយតម្លៃ​មួយចំនួន​ទូទាំង​មណ្ឌលសិក្សាធិការ ឬ​ទូទាំងរដ្ឋ​។ [34 C.F.R. Sec. 300.324(a); Cal. Ed. Code Sec. 56341.1(a).];
  2. ចំណុចខ្សោយ/ផ្នែក​នៃ​បញ្ហា​ (គំនិតផ្ទាល់ខ្លួនអន់ខ្សោយ ភាព​អន់​ថ​យ​​ផ្នែកសិក្សា​ ការឈ្លោះប្រកែក គ្មានសណ្តាប់ធ្នាប់ ចំណាយ​ពេល​វែង​លើស​កម្រិត​មធ្យម​​នៅក្នុងការ​បំពេញ​កិច្ច​ការ​ដែល​គ្រូដាក់ឲ្យធ្វើងា​យ​​បាក់​​ទឹក​ចិត្ត​)។
  3. កម្រិតមុខងារ​ (ពិបាក​ក្នុងការ​អាន គណិតវិទ្យាឬអក្ខរាវិរុទ្ធ​ ភាព​ចុះ​ខ្សោយ​នៃ​បំណិ​នផ្នែកឥន្ទ្រីយារម្មណ៍ ការឆ្លើយតប​ទៅនឹង​ចំណាប់​អារម្មណ៍​​បុគ្គល ត្រូវការលើកកម្ពស់​ផ្នែក​ពាក្យសម្តី​សម្រាប់​សម្ភារៈ​ដែល​​បាន​ផ្តល់ជូន​)។​ និង​
  4. អ្វី​ដែលកុមារត្រូវការសិក្សា​ (គំនិតផ្ទាល់ខ្លួន​បែបវិជ្ជមានជាងមុន កម្រិ​ត​​​​​សមត្ថភាពតាមកម្រិត​ថ្នាក់​នៅក្នុង​ផ្នែកសិក្សា​ បំណិនសង្គម​សម​ស្រ​ប​​​តាមអាយុ​​ បំណិនជួយខ្លួន​ឯង ការបណ្តុះ​បណ្តាលការងារ​ ត្រូវ​ការ​​មាន​សណ្តាប់ធ្នាប់ជាងមុន ធ្វើកិច្ច​ការ​ឲ្យបានឆាប់រហ័សជាងមុន​)។

ទម្រង់​គំរូជាលាយលក្ខណ៍អក្សរ​នេះ​ ជួយអ្នក​ឲ្យរៀបចំការ​គិត​របស់អ្នក​ឲ្យ​​មាន​របៀប​។​ ពេលនោះ អ្នក​អាចជួយ​ដល់បុគ្កលិកសាលា​នៅក្នុងការ​កំណ​ត់​​​ផ្នែក​គោលដៅ​នានា​សម្រាប់​​កូនរបស់អ្នក​ និង​ការពិពណ៌នា​ពេញលេញ​អំពី​​តម្រូ​វ​ការអប់រំ​របស់កូនអ្នក​​ជាលាយលក្ខណ៍អក្សរ​។ អ្នកក៏អាច​ចូល​រួម​ចំណែក ​ដោយ​នាំ​យកអ្នក​ផ្សេងទៀត​ដែល​ស្គាល់​កូន​អ្នក​ដើម្បីមក​​ជួយគាំ​ទ្រ​អ្នក​ ដោយមាន​ការ​សម្រេចចិត្តខ្ពស់​​នៅ​ក្នុង​កិច្ច​ប្រជុំកម្មវិធី​​ IEP និង​ដោយ​ការដឹងច្បាស់​ពីសិទ្ធិ​របស់​អ្នក​ក្រោម​​ច្បាប់​នេះ។