Menu Close

(2.1) Làm thế nào tôi có thể đề nghị học khu đánh giá hoặc thẩm định con mình?

(2.1) Làm thế nào tôi có thể đề nghị học khu đánh giá hoặc thẩm định con mình?

Học khu của quý vị có nghĩa vụ “xác định, bố trí và đánh giá” tất cả trẻ em khuyết tật có thể hội đủ điều kiện tham gia chương trình giáo dục đặc biệt, kể cả những trẻ đang theo học tại các trường tư thục hoặc trẻ vô gia cư hoặc dưới sự giám sát của tòa án. [34 Code of Federal Regulations [C.F.R.] Sec. 300.111; California Education Code (Cal. Ed. Code) Secs. 56300-56302.]  Đây được gọi là chương trình “Phát Hiện Trẻ Em” (Child Find). Nếu có cơ sở để nghi ngờ rằng con của quý vị có thể bị khuyết tật, học khu có trách nhiệm thực hiện đánh giá đầy đủ để xác định tư cách tham gia của con quý vị. Ngưỡng nghi ngờ khuyết tật tương đối thấp. Học khu phải thẩm định học sinh dựa trên sự nghi ngờ về tình trạng khuyết tật và nhu cầu về dịch vụ xuất phát từ đó, thay vì thẩm định việc học sinh có thực sự đủ điều kiện nhận các dịch vụ giáo dục đặc biệt hay không. [Student v. Berkeley Unified School District (2014) 114 IDELR 17833.]

Quý vị cũng có thể gửi thư giới thiệu thẩm định bất kỳ lúc nào. Hãy gửi thư giới thiệu bằng văn bản, đề rõ ngày tháng tới quản trị viên học khu địa phương của quý vị (ví dụ như hiệu trưởng hoặc tư vấn viên chương trình giáo dục đặc biệt); tóm lược các lĩnh vực quý vị quan tâm về tình trạng khuyết tật nghi ngờ của con quý vị và yêu cầu “đánh giá” hoặc “thẩm định”. Sau khi gửi, hãy gọi điện thoại đến để đảm bảo rằng học khu biết về thư giới thiệu của quý vị và nhắc nhở họ về thời hạn cần tuân thủ. 

Sau khi nhận được thư giới thiệu thẩm định bằng văn bản của quý vị, học khu phải bắt đầu quá trình thẩm định. Thư giới thiệu là bất kỳ văn bản yêu cầu thẩm định nào được thực hiện bởi cha mẹ ruột, người giám hộ, cha mẹ nuôi, giáo viên hoặc nhà cung cấp dịch vụ khác [Cal. Ed. Code Sec. 56029.] Theo quy định của tiểu bang California, tất cả các thư giới thiệu bằng văn bản sẽ bắt đầu quá trình thẩm định. [5 Cal. Code of Regulations (C.C.R.) Sec. 3021.] Nếu quý vị gọi điện đến hoặc nói chuyện với nhân viên học khu để giới thiệu, học khu phải đề nghị lập yêu cầu của quý vị thành văn bản. [Cal. Ed. Code Sec. 56029 and 5 C.C.R. Sec. 3021.]

Tham Khảo Thư Mẫu – Yêu Cầu Thẩm Định, Phần Phụ Lục – Phụ Lục A. Nếu học khu từ chối thẩm định con quý vị theo văn bản yêu cầu thẩm định của quý vị, quý vị có quyền không thừa nhận quyết định từ chối đó bằng cách nộp đơn khiếu nại về tuân thủ lên Đơn Vị Quản Lý Khiếu Nại và Hòa Giải (Complaint Management and Mediation Unit) của Sở Giáo Dục California (California Department of Education, CDE) hoặc quý vị có thể yêu cầu Phiên Điều Trần theo Thủ Tục Pháp Lý. Xem Chương 6, Thông Tin về Phiên Điều Trần theo Thủ Tục Pháp Lý/Khiếu Nại Về Tuân Thủ.