Menu Close

(2.17) Tôi có thể giải thích thế nào với con tôi về lý do trẻ được thẩm định?

(2.17) Tôi có thể giải thích thế nào với con tôi về lý do trẻ được thẩm định?

Quý vị có thể muốn giải thích rằng quý vị và các giáo viên dạy con quý vị tin rằng trẻ chưa học tập hết khả năng. Sau đó, quý vị có thể trực quan hóa lời giải thích bằng cách đưa ra một ví dụ đơn giản về khó khăn của trẻ. Quý vị có thể chỉ ra rằng mỗi trẻ là duy nhất và mỗi người lại có cách học khác nhau. Một số người học bằng thính giác; một số người khác học bằng thị giác; và một số người học thông qua xúc giác. Giải thích với trẻ rằng các thẩm định sẽ cho thấy cách học tốt nhất, từ đó giáo viên của trẻ có thể giúp trẻ học hỏi nhiều hơn.