Menu Close

(2.38) Quy trình thẩm định cho Mục 504 là gì? Có giống như quy trình thẩm định giáo dục đặc biệt hay không?

(2.38) Quy trình thẩm định cho Mục 504 là gì? Có giống như quy trình thẩm định giáo dục đặc biệt hay không?

Không có quy trình và thời hạn thẩm định cụ thể nào được nêu trong Mục 504 của Đạo Luật Phục Hồi Chức Năng năm 1973. Tuy nhiên, các quy định của Mục 504 yêu cầu các học khu “thực hiện đánh giá…về bất kỳ người nào, do [khuyết tật], cần hoặc được cho là cần chương trình giáo dục đặc biệt hoặc các dịch vụ liên quan…” Học khu phải thiết lập các tiêu chuẩn và quy trình cho các đánh giá trong mục 504 và đảm bảo rằng:

(1) Các bài kiểm tra và tài liệu đánh giá khác đã được xác nhận cho mục đích sử dụng cụ thể và được các nhân viên được đào tạo thực hiện theo hướng dẫn của người thiết kế bài kiểm tra;

(2) Các bài kiểm tra và tài liệu đánh giá khác bao gồm các tài liệu được thiết kế nhằm thẩm định các lĩnh vực nhu cầu giáo dục cụ thể và không chỉ là những tài liệu được thiết kế để đưa ra chỉ số thông minh tổng quát; và

(3) Các bài kiểm tra được lựa chọn và thực hiện một cách hiệu quả nhất nhằm đảm bảo rằng khi bài kiểm tra được thực hiện cho học sinh bị suy giảm khả năng cảm nhận, thao tác hoặc khả năng nói, kết quả bài kiểm tra sẽ phản ánh chính xác năng lực hoặc mức độ thành tích của trẻ hoặc bất kỳ yếu tố nào khác mà bài kiểm tra hướng tới, thay vì phản ánh khả năng cảm nhận, thao tác hoặc khả năng nói bị suy giảm của trẻ (trừ trường hợp các kỹ năng đó là các yếu tố mà bài kiểm tra hướng tới).

[34 C.F.R. Sec. 104.35.]

Mặc dù Mục 504 không đưa ra thời hạn cụ thể mà học khu phải hoàn thành đánh giá ban đầu, OCR đã yêu cầu học khu phải hoàn thành các bước khác nhau dẫn đến việc xếp lớp, bao gồm cả quy trình đánh giá, trong một khoảng thời gian phù hợp. [Lumberton (MS) Pub. Sch. Dist., (OCR 1991).] Khi quyết định khoảng thời gian hợp lý, OCR lấy các thời hạn của tiểu bang, cụ thể là thời hạn 60 ngày tại California, làm hướng dẫn. [Beach Park (IL) CMTY Consol. Sch. Dist. (OCR 2013).]

Khi phát hiện trẻ có đủ điều kiện theo Mục 504, học khu phải tiến hành đánh giá lại định kỳ cho trẻ. [34 C.F.R. Sec. 104.35(d).] Để thực hiện nghĩa vụ này, học khu có thể tuân theo các yêu cầu đánh giá theo IDEA.

Các tiêu chuẩn và quy trình đánh giá trong Mục 504 có thể khác nhau đối với mỗi học khu. Học khu có thể chọn sử dụng quy trình thẩm định giáo dục đặc biệt hoặc xây dựng một quy trình riêng cho việc đánh giá trong Mục 504.  Phụ huynh nên gửi thư cho Điều Phối Viên Mục 504 của học khu và yêu cầu cung cấp bản sao các Chính Sách và Quy Trình Mục 504 của học khu. [34 C.F.R. Sec. 104.35.]