Menu Close

(2.47) Vụ kiện Larry P. có ảnh hưởng đến tất cả trẻ em có thể cần thẩm định giáo dục đặc biệt không?

(2.47) Vụ kiện Larry P. có ảnh hưởng đến tất cả trẻ em có thể cần thẩm định giáo dục đặc biệt không?

Không. Phán quyết chỉ áp dụng cho học sinh người Mỹ gốc Phi có thể cần các dịch vụ giáo dục đặc biệt. Tuy nhiên, một số học khu địa phương đã tự áp dụng phán quyết bao gồm tất cả các trẻ.