Menu Close

(2.50) Ảnh hưởng của vụ kiện [Diana and Larry P.] đối với các thẩm định giáo dục đặc biệt cho các học sinh thuộc nhóm dân tộc và ngôn ngữ thiểu số khác là gì?

(2.50) Ảnh hưởng của vụ kiện [Diana and Larry P.] đối với các thẩm định giáo dục đặc biệt cho các học sinh thuộc nhóm dân tộc và ngôn ngữ thiểu số khác là gì?

Không có học sinh nào được thẩm định về tính đủ điều kiện tham gia chương trình giáo dục đặc biệt và các dịch vụ bị phân biệt đối xử hoặc phân công vào các lớp giáo dục đặc biệt dựa trên khả năng nói tiếng Anh hạn chế của trẻ. Như trong vụ kiện của [Larry P]., các bài kiểm tra dành cho học sinh không được phép thiên vị và phải hợp lệ về mặt văn hóa. Do đó, các phán quyết trong vụ kiện của [Diana and Larry P.], cùng với các biện pháp bảo vệ thẩm định của liên bang và tiểu bang, củng cố nghĩa vụ của các học khu trong việc đáp ứng nhu cầu ngôn ngữ và văn hóa của học sinh thuộc nhóm dân tộc và ngôn ngữ thiểu số trong quá trình thẩm định, cũng như trong việc cung cấp các dịch vụ giáo dục đặc biệt.

Hiện nay, có rất ít các thẩm định giáo dục đặc biệt được thiết kế riêng cho học sinh thuộc nhóm dân tộc và ngôn ngữ thiểu số khác. Thẩm định giáo dục đặc biệt thường được tiến hành với các bài kiểm tra phổ biến dành cho hầu hết học sinh. Do đó, đối với học sinh bị hạn chế về Tiếng Anh (English-limited, EL), điều cần thiết là thẩm định viên phải thành thạo ngôn ngữ bản địa hoặc ngôn ngữ chính của học sinh.