Menu Close

(2.48) Vụ kiện [Diana v. State Board of Education] là gì? Vụ kiện của Diana ảnh hưởng ra sao đến các học sinh nói tiếng Tây Ban Nha?

(2.48) Vụ kiện [Diana v. State Board of Education] là gì? Vụ kiện của Diana ảnh hưởng ra sao đến các học sinh nói tiếng Tây Ban Nha?

Vụ kiện giữa [Diana v. State Board of Education (Diana)] bắt nguồn khi một nhóm học sinh nói tiếng Tây Ban Nha được phân công không phù hợp vào các lớp EMR dựa trên đánh giá của một thẩm định viên không đủ tiêu chuẩn. [CA 70 RFT (N.D. Cal. 1970).] Vụ kiện [Diana] xảy ra vì một chuyên gia tâm lý đơn ngữ đã kiểm tra những học sinh nói tiếng Tây Ban Nha bằng tiếng Anh và sử dụng dữ liệu này để đưa học sinh vào các lớp học giáo dục đặc biệt. Vụ kiện, được nộp đơn vào năm 1969, được giải quyết bên ngoài tòa án năm 1970.  Thỏa thuận giải quyết theo quy định yêu cầu CDE:

          (1) Giám sát tình trạng mất cân bằng chủng tộc tại các học khu,

          (2) Khắc phục bất kỳ trường hợp mất cân bằng nào

          (3) Thu thập dữ liệu thường niên, và

(4) Sử dụng các đại diện của cộng đồng nói tiếng Latinh khi thực hiện kiểm toán tại các học khu. Vào thời điểm có lệnh của tòa án, số lượng đại diện người Latinh trong các lớp học dành cho trẻ thiểu năng trí tuệ đã vượt mức, chiếm 26% tổng số trẻ thiểu năng trí tuệ trên toàn tiểu bang, nhưng chỉ chiếm 14% số trẻ trong độ tuổi đi học trên toàn tiểu bang vào năm 1967.

CDE vẫn phải tuân theo lệnh của tòa án năm 1971 trong việc giám sát tỷ lệ đại diện trong giáo dục đặc biệt nhằm đảm bảo tỷ lệ đại diện tương xứng cho các học sinh nói tiếng Tây Ban Nha. Vì vụ kiện [Diana], luật tiểu bang đã đưa ra các quy định về việc kiểm tra ngôn ngữ mẹ đẻ của trẻ để không có trẻ nào bị đưa vào chương trình giáo dục đặc biệt chỉ vì khả năng nói tiếng Anh hạn chế. [Cal. Ed. Code Sec. 56320.]