Menu Close

(2.21) Việc thẩm định có cần phải được cung cấp bằng ngôn ngữ chính của con tôi hay không?

(2.21) Việc thẩm định có cần phải được cung cấp bằng ngôn ngữ chính của con tôi hay không?

Có. Đây là yêu cầu của cả luật liên bang và tiểu bang, ngoại trừ trường hợp yêu cầu không khả thi và được nêu như vậy trong kế hoạch thẩm định. Nếu nhân viên thẩm định không biết song ngữ, học khu cần cung cấp thông dịch viên. Ngoài ra, cả luật liên bang và tiểu bang đều yêu cầu tài liệu kiểm tra và thẩm định mà học khu lựa chọn không được mang tính chất phân biệt chủng tộc, văn hóa và giới tính. [20 U.S.C. Sec. 1414(b); 34 C.F.R. Sec. 300.304(c)(1)(i); Cal. Ed. Code Sec. 56320(a), (b).]